Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Contractació menor
Ajuts de minimis per promoure inversions a les botigues gestionades per les entitats de l'economia social
Modificació de l'Ordenança d'Administració electrònica
Modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa pels serveis de selecció de personal en l'àmbit del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms
Concurs per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Segona edició dels Premis a Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social
Ajuts per a associacions per al desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional
Ajuts per a activitats culturals d'associacions
Ajuts per a associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca
Premis Mallorca de Creació Literària
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

04/07/2022 Nou Perfil de Contractant

El Consell de Mallorca ha dissenyat de bell nou l’apartat de la Seu Electrònica «Perfil de Contractant», com a espai que recopila tota la informació en matèria de contractació del Consell i dels organismes autònoms que en depenen.
A través d’aquest espai podeu, entre d’altres coses:

- Accedir als models de documents necessaris per presentar ofertes de contractes menors. 
- Consultar les ofertes de contractes menors que es publiquen en el tauler d’anuncis de cada entitat.
- Accedir a les licitacions dels òrgans de contractació del Consell i dels organismes autònoms que es publiquen a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

El podeu consultar en l’apartat Tramits i serveis > Perfil de Contractant.
 

Veure històric