Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Activitats esportives per a ajuntaments en fases de desescalada
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap de Secció, de Secció de Serveis Especialitzats, de Gent Gran de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Comissió de serveis per cobrir el lloc de secretari/secretària de coordinació administrativa de la Secció de Nòmines i Seguretat Social, del Departament d'Hisenda i Funció Pública
Subvencions 2020-2021 per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles i sufragar honoraris de projectes i direcció d'obres
Inscripció als cursos i a les jornades del programa d'accions formatives per al personal dels municipis
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS.
Finançament dels serveis socials comunitaris bàsics (SSCB) per fer front a les situacions extraordinàries derivades de la COVID-19
Liquidació periòdica de la taxa per a la prestació del servei d'ITV
Sol·licitud de renda mínima d'inserció durant la vigència de l'estat d'alarma
Renovació automàtica dels títols de família nombrosa que caduquen durant l’estat d’alarma
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
JSP Page

30/03/2020 Novetats en matèria de normativa

El BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020 publica l’Acord del Consell Executiu, de dia 25 de març de 2020, pel qual s’acorda la delegació d’atribucions del Consell Executiu en la Presidència, que deixa sense efecte el punt 1 del Decret d’adopció de mesures per fer front a les conseqüències que es deriven de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19. Podeu consultar ambdues resolucions a l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I Organització  

Veure històric