Procediment d'adjudicació: Obert / Tramitació: Ordinària

Obra projecte d'accés a LLoseta des de la Ma-13. Fase I. MF1. Clau: 15-33.0-ML. Expedient 7/2017

Data límit de presentació de les ofertes: 11/12/2017 ; Hora: 14.00
Número d'expedient: 2017/105/OBR

Licitació finalitzada


Dades del contracte
Tipus de contracte: Obres
Codi CPV: 45233140-2
Codi NUTS: ES532
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 8.953.090,22 €
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 8.593.090,22 €
Inici previst del contracte: 31/01/2018
Fi previst del contracte: 31/07/2018
Possibilitat de pròrroga: No
Subjecte a regulació harmonitzada:
Divisió per lots: No
Admissibilitat de variants o de millores: No
Lloc de presentació de les ofertes: Registre de l'edifici Llar de la Infància Telèfon: (34) 971 219 931 Lloc: c/ del General Riera, 113 07010 Palma (Mallorca) Illes Balears o en qualsevol dels punts de registre del Consell Insular de Mallorca. Es poden presentar, també, en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Lloc d'obtenció d'informació: Secció de Contractació Departament Territori i Infraestructures C/. General Riera 113 - 1ra planta 971-219951 971-219977
Nombre de licitadors: 14


Dades de contacte
Departament promotor: 2015-2019 Departament de Territori i Infraestructures
Direcció insular promotora: 2015-2019 Direcció Insular Infraestructures i Mobilitat


Mesa de contractació
Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i Infraestructures
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i Funció Pública
Secretaria: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació del Departament de Territori i Infraestructures
Suplent: Sra. Catalina Vilella Fuster, tècnica jurídica de la Secció de Contractació del Departament de Territori i Infraestructures
Vocalia 1: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general
Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretari Tècnica
Vocalia 2: Sra. Mª Elena Montejo Fuentes, interventora general
Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada
Vocalia 3: Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i Explotació
Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia
Vocalia 4: Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i Supervisió
Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginera de Projectes


Dades de publicació
BOIB 11/11/2017
BOE 06/11/2017
DOUE 03/11/2017


Observacions
Les dates d'inici i finalització del contracta son orientatives ates que l'inici del contracte compta des de la formalització de la comprovació del replanteig del projecte que ha de tenir lloc en el termini d'un mes des de la formalització del contracte.

Documentació