Procediment d'adjudicació: Menor / Tramitació: Ordinària

obra: estabilització de talussos de la carretera Ma-2141 entre els pk 3+500 i 4+500.- Exp. 18M03655

Data límit de presentació de les ofertes: 14/11/2018 ; Hora: 14.00
Número d'expedient: 2018/194/OBR/MEN

Licitació finalitzada


Dades del contracte
Tipus de contracte: Obres
Objecte: contracte menor d'obra: estabilització de talussos de la carretera Ma-2141 entre els pk 3+500 a 4+500.- Exp. 18M03655
Criteri d'adjudicació : Preu
Inici previst del contracte: 13/11/2018
Fi previst del contracte: 14/01/2019
Admissibilitat de variants o de millores: No
Lloc de presentació de les ofertes: Registre de l'edifici Llar de la Infància Telèfon: (34) 971 219 931 Lloc: c/ del General Riera, 113 07010 Palma (Mallorca) Illes Balears o en qualsevol dels punts de registre del Consell Insular de Mallorca. Es poden presentar, també, en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Pressupost de licitació
Preu a tant alçat (IVA exclòs): 38.951,64 €
Preu a tant alçat (% IVA): 8.179,84 €
Preu a tant alçat (total): 47.131,48 €

Dades de contacte
Departament promotor: 2015-2019 Departament de Territori i Infraestructures
Persona de contacte: Margarita Morro Fraga
Telèfon de contacte: 971 219967
Adreça electrònica del contacte: mmorro@conselldemallorca.net


Dades de facturació
Entitat de facturació : Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures
Adreça postal de facturació: Carrer del General Riera, núm. 113.- 07010 Palma
CIF de facturació : S0711002F
Codi DIR3 Oficina Comptable: LA0003853
Codi DIR3 Òrgan Gestor: LA0003848
Codi DIR3 Unitat Tramitadora : LA0003853


Observacions
les dades d'inici i finalització del contracte menor són orientatives

Documentació