Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

La Presidència

La Presidència del Consell Insular dirigeix el govern i l'administració insulars, i designa i separa lliurement la resta dels membres del Consell Executiu, en coordina l'acció i és políticament responsable davant el Ple.           

Catalina Cladera Crespí

Funcions

Exerceix les funcions següents: