Perfil de contractant

Al Perfil de contractant trobareu tota la informació sobre l’activitat contractual del Consell Insular de Mallorca, com ara les licitacions obertes o en curs, els contractes adjudicats i qualsevol altra informació útil sobre aquesta matèria de tipus més general.
 • Licitacions
 • Històric
 • Informació

Podeu accedir a la informació institucional, organitzativa i de rellevància jurídica que consideram més destacable en matèria de contractació administrativa del  Consell de Mallorca.

Si no trobau el que cercau, ho podeu demanar aquí


Normativa aplicable

 • Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
 • Reial decret 871/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de contractes del sector públic
 • Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP)

ÒRGANS COMPETENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

 • 1. Regulació
  2. Òrgans competents

  1. Regulació

  1. Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), d’acord amb la qual:

  «1. Corresponen [...] als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessions d’obra, els contractes de concessions de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimatno superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros (6.000.000 €), inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.»

  [...]

  «2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes esmentats en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local, quan pel seu valor o durada no corresponguin al president de l’entitat local, d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix, correspon al Ple aprovar els plecs de clàusules administratives generals als quals es refereix l’article 121 d’aquesta Llei.»

  2. Acord del Ple, de 18 de juliol de 2019, de delegació de competències en la Presidència del Consell Insular de Mallorca

  3. Articles. 36 i 39 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per Acord del Ple de dia 12 d'abril de 2018

  4. Art. 1.e) del Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de desembre de 2019 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca.

  5. Acord del Consell Executiu de dia 12 d’agost de 2015, de delegació d’atribucions del Consell Executiu en matèria de contractació a favor de les conselleres i dels consellers executius (BOIB núm. 123, de 15 d’agost de 2015)

  6. Base 23 de les Bases d’execució del pressupost del Consell Insular de Mallorca

  2. Òrgans competents

  D’acord amb les normes esmentades:

  Correspon al Consell Executiu, respecte dels contractes i les concessions de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000 €), incloses les pluriennals fins a quatre anys i sempre que la competència no correspongui al Ple:

  • Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars.
  • Interpretar, modificar i resoldre aquests contractes .

   

  Correspon als consellers i conselleres executives:

  • Contractar i atorgar concessions, incloses les pluriennals, fins a quatre anys, de quantia igual o inferior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000 €), sempre que no estiguin atribuïdes al Ple o al Consell Executiu.
  • Respecte dels contractes i de les concessions de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000 €), els corresponen totes les atribucions en matèria de contractació, excepte aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i interpretar, modificar i resoldre aquests contractes.

   

  Corresponen a la Presidència del Consell Insular de Mallorca, les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats:

  • Quan l’import és superior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o quan la quantia és igual o superior a sis milions d’euros (6.000.000 €).
  • Quan té una durada superior als quatre anys.

   

  Queden reservades al Ple les concessions de béns i de serveis per més de cinc anys, sempre que la quantia superi el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost, acord que, a més, necessita majoria absoluta.

MESA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ

 • 1. Regulació
  2. Composició
  3. Funcions

  1. Regulació

  • Art. 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
  • Disposició addicional segona del LCSP
  • Art. 21 i 22 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007 de contractes del sector públic
  • Art. 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

   

  2. Composició

  L’òrgan de contractació nomena els membres de la Mesa, d’acord amb la DA segona apartat 7 de la LCSP, que estableix que «la mesa de contractació ha d’estar presidida per un membre de la corporació o un funcionari d’aquesta, i n’han de formar part, com a vocals, el secretari o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor, així com aquells altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres.  Els membres electes que, si es cau, formin part de la mesa de contractació no poden suposar més d’un terç del total de mebres d’aquesta. Ha d’actuar com a secretari un funcionari de la corporació».

  Per a la composició de la mesa, heu de tenir en compte el Decret de la presidenta de 22 de setembre de 2011 (BOIB núm. 150, de 4 d’octubre), modificats pels decrets de la presidència de dia  25 de juliol de 2012 (BOIB núm. 141, de 27 de setembre), de dia 15 de novembre de 2018 (BOIB núm. 145, de 20 de novembre) i de dia 26 de novembre de 2018 (BOIB núm. 150, de 29 de novembre):

  «1. Composició
  »President o presidenta: el conseller o consellera titular del departament que tramita l’expedient, sens perjudici de la seva delegació en un funcionari o funcionària del departament, que pertanyi al subgrup A1 ( o titulat superior).
  »President o presidenta suplent: un funcionari o funcionària del departament que tramita l'expedient, que pertanyi al subgrup A1 ( o titulat superior). En el seu defecte, el conseller o consellera suplent d’acord amb el Decret de suplències dictat per la presidència del Consell.
  »Vocals:
  »a) La persona que exerceix la Secretaria General, sens perjudici de la seva delegació en les persones que exerceixen la Secretaria Adjunta i la Secretaria Delegada.
  »Suplent: Les persones que exerceixen la Secretaria Adjunta o la Secretaria Delegada, segons determini el o la titular de la Secretaria General.
  »b) La persona que exerceix la intervenció general, sens perjudici de la seva delegació en les persones que exerceixen la Intervenció Adjunta i les intervencions delegades.
  »Suplent: Les persones que exerceixen la Intervenció Adjunta o les intervencions delegades, segons determini el o la titular de la Intervenció General.
  »c) Un funcionari o una funcionària o personal laboral, que pertanyi al subgrup A1 (o titulat superior), adscrit o adscrita al departament relacionat amb l’objecte del contracte.
  »Suplent: un funcionari o funcionària o personal laboral, que pertanyi al subgrup A1 (o titulat superior), adscrit o adscrita al departament relacionat amb l’objecte del contracte.
  »Si en el departament no hi ha personal que pertanyi al subgrup A1 (o titulat superior) es poden designar persones que pertanyin al subgrup A2 (o titulats de grau mitjà).
  »d) Vocal secretari o Vocal-secretària: el funcionari o funcionària, que pertanyi al subgrup A1, adscrit o adscrita a la Secretaria Tècnica del departament relacionat amb l’objecte del contracte.
  »Suplent: un funcionari o funcionària, que pertanyi al subgrup A1, adscrit o adscrita al departament relacionat amb l’objecte del contracte.
  »Si en el departament no hi ha personal que pertanyi al subgrup A1 es poden designar funcionaris o funcionàries que pertanyi al subgrup A2.»

  Les referències s’han d’entendre al Decret de suplències dictat per la Presidència el 6 de juliol de 2015 (BOIB núm. 100, de 7 de juliol).

  3. Funcions

  En termes generals, d’acord amb la legislació vigent i sens perjudici de la resta de funcions que la Llei de contractes del sector públic i les seves disposicions complementàries atribueixen a la Mesa de Contractació, en els procediments oberts de licitació, aquesta exerceix, entre d’altres, les funcions següents:

  • Qualificar la documentació que acredita el compliment dels requisits previs (articles 140 i 141 de la LCSP).
  • Determinar els licitadors que s’han d’excloure del procediment perquè no han acreditat que compleixen els requisits establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
  • Obrir les proposicions presentades i fer-ne conèixer el contingut en un acte públic.
  • Valorar les proposicions dels licitadors.
  • Tramitar el procediment corresponent, d’acord amb l’art. 149 de la LCSP, quan entén que alguna de les proposicions es pot qualificar d’anormal o de desproporcionada i, segons el resultat, proposar a l’òrgan de contractació que l’accepti o la rebutgi, de conformitat amb el que es preveu en l’apartat 6 del mateix article.
  • Excepte en el cas previst en l’apartat anterior, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del licitador que ha presentat la proposició que conté la millor oferta, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix la licitació. En cas que, de conformitat amb els criteris que figuren en el plec, no sigui admissible cap de les ofertes presentades, ha de proposar que la licitació es declari deserta. De la mateixa manera, si durant la intervenció aprecia que s’ha comès alguna infracció de les normes de preparació o de regulació del procediment d’adjudicació del contracte, ho pot exposar justificadament a l’òrgan de contractació i proposar-li que se’n declari el desistiment.

MODELS DE DOCUMENTS

 • Model d'oferta per a contractes menors
 • Model d'alta de la titularitat del compte bancari

Preguntes freqüents

 • En aquest apartat trobareu resposta als dubtes que amb més freqüència us podeu plantejar en relació amb els aspectes següents:

  a) Validació de poders
  b) Validació de l'aval o de l'assegurança de caució per constituir la garantia definitiva
  c) Dispòsit de garanties definitives
  d) Presentació de les factures

  a) Validació de poders

  D’acord amb els plecs de clàusules administratives tipus, quan actuau mitjançant una persona representant, l’Advocacia del Consell de Mallorca o els seus organismes autònoms han de validar aquesta representació.

  Heu d’aportar el DNI de la persona representant i el document fefaent acreditatiu de l’existència de la representació i de l’àmbit de les seves facultats per licitar i per contractar, degudament inscrita, si escau, en el Registre Mercantil.

  Només heu de validar documents originals o còpies autèntiques.

  Si aportau un nomenament d’administrador, heu d’adjuntar igualment els estatuts socials vigents.

  Si es tracta d’entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.), heu d’aportar l’acreditació fefaent que la persona representant disposa de poders suficients per actuar en nom de l’entitat, a més dels estatuts o del document constitutiu de l’entitat, o bé un poder notarial.

  L’Advocacia del Consell de Mallorca és a la 2a planta de la seu del Consell de Mallorca, ubicada al carrer del Palau Reial, núm. 1. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Teniu en compte que el Registre General, on heu de presentar l’oferta, tanca també a les 14 h. Per fer qualsevol consulta sobre validacions de poders, podeu telefonar al número 971 173 508.

  b) Validació de l'aval o de l'assegurança de caució per constituir la garantia definitiva

  L’Advocacia del Consell de Mallorca o un dels seus organismes autònoms han de validar aquest document.

  Cal tenir en compte que l’Advocacia del Consell de Mallorca ha de validar prèviament els poders a les persones apoderades del banc o a l’entitat d’assegurança o caució que emet l’aval o l’assegurança.

  L’Advocacia del Consell de Mallorca es troba a la 2a planta de la seu del Consell de Mallorca, ubicada al carrer del Palau Reial, núm. 1. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Teniu en compte que el Registre General, on heu de presentar el justificant d’haver dipositat l’aval a Tresoreria, tanca també a les 14 h. Si teniu qualque dubte sobre la validació de l’aval o de l’assegurança de caució, podeu telefonar al 971 173 508.

  c) Dipòsit garanties definitives

  Els plecs de clàusules administratives particulars preveuen que el licitador que ha presentat la millor oferta ha d’acreditar, en el termini de deu dies hàbils des de l’endemà del dia en què l’han requerit per fer-ho, la constitució de la garantia definitiva. L’import es fixa en la resolució de classificació.

  La garantia es pot constituir en qualsevol de les formes previstes en el quadre de característiques del contracte, i s’ha de dipositar a la Tresoreria del Consell de Mallorca.

  A més, si la garantia es diposita mitjançant un aval o una assegurança de caució, l’Advocacia del Consell de Mallorca n’ha de validar la representació prèviament.

  Si així s’indica en el quadre de característiques del contracte, la garantia pot constituir-se mitjançant una retenció en el preu. Aquesta retenció s’ha de dur a terme, prèvia sol·licitud del licitador, si escau, en el primer abonament i en els successius, o en el pagament de l’import total del contracte.

  El licitador requerit per dipositar la garantia ha de telefonar a la Tresoreria del Consell de Mallorca, al núm. 971 173 914 o al 971 173 734, per rebre les instruccions pertinents, segons el tipus de garantia que vulgui dipositar. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

  Podeu consultar com fer el tràmit en la Seu electrònica.

  Totes les entitats que, d’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic, hi estan obligades o les que així ho desitgin, ho han de fer a través del punt general d’entrada de factures electròniques proporcionat per l’Estat (FACe).

  La resta d’entitats, les ha de presentar al Registre General del Consell de Mallorca (carrer de Palau Reial, 1) o en qualsevol dels registres desconcentrats.

  En qualsevol cas, a la factura heu de fer constar les següents dades:

  • oficina comptable:
  • òrgan gestor:
  • unitat tramitadora:

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 • Plataforma de Contractes del Sector Public
 • Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
 • Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
 • Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat
 • Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears

ACCÉS AL PERFIL DE CONTRACTANT DELS ORGANISMES AUTÒNOMS, CONSORCIS I FUNDACIONS

 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori
 • Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
 • Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
 • Fundació Mallorca Turisme