INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Comissió Informativa sobre la Diada de Mallorca

La Comissió Informativa Especial sobre la Diada de Mallorca és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca, li correspon estudiar i, si escau, elevar al Ple un dia més adient per celebrar la Diada de Mallorca alternatiu a l'actual, 12 de setembre. 

Mauricio Rovira de Alós

Joan Rotger Seguí

Francesc Miralles Mascaró

Miquel Àngel Coll Canyelles

Mercè Bujosa Estarellas

Pere Fuster Nadal

Maria Roser García Borràs

Iván Sevillano Miguel

Antoni Amengual Perelló

Catalina Serra Garcías

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i les conselleres que tenen la condició de membre suplent

Periodicitat de les sessions

La Comissió Informativa es reuneix el dimarts posterior a la sessió plenària, a les 12.00 hores.