INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

La Comissió Informativa sobre la Diada de Mallorca

La Comissió Informativa Especial sobre la Diada de Mallorca és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca, li correspon estudiar i, si escau, elevar al Ple un dia més adient per celebrar la Diada de Mallorca alternatiu a l'actual, 12 de setembre. 

Composició

Mauricio Rovira de Alós

Esperanza Català Ribó

Joan Rotger Seguí

Francesc Miralles Mascaró

Miquel Àngel Coll Canyelles

Mercè Bujosa Estarellas

Pere Fuster Nadal

  • Pere Fuster Nadal
  • Conseller electe i portaveu suplent del Grup polític Més per Mallorca
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Artesania
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   Membre titular de la Comissió Especial sobre la Diada de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 50.394,36 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de l'IRPF 2017
   Declaració de l'IRPF 2016
   Declaració de l'IRPF 2015

Maria Roser García Borràs

Iván Sevillano Miguel

Antoni Amengual Perelló

Catalina Serra Garcías

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i les conselleres que tenen la condició de membre suplent

Periodicitat de les sessions

La Comissió Informativa es reuneix el dimarts posterior a la sessió plenària, a les 12.00 hores.