INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organitzacio
  • Organigrama

El Consell Rector

És l'òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d'acord amb les directrius de la Presidència, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.           

Composició

Margalida Puigserver Servera

Javier de Juan Martín

Caterina Mas Bennàsar

Jaume Català Sansó

Natalia Troya Isern

José Manuel Portalo Prada

Magdalena Gelabert Horrach

Teresa Bárbara Vallespir Acosta

Funcions

Corresponen al Consell Rector les atribucions de l'article 9 dels Estatuts.