INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

El Ple

El Ple del Consell Insular de Mallorca és l'òrgan col·legiat màxim del govern insular que, sota la presidència de la Presidència del Consell, està integrat per tots els consellers i les conselleres membres de la corporació.

Catalina Cladera Crespí

Andreu Alcover Ordinas

María Teresa Suárez Genovard

Javier de Juan Martín

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Lorena Oliver Far

Andreu Serra Martínez

Maria Antònia Garcías Roig

Javier Pascuet de la Riva

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Jeroni Salom Munar

Raquel Sánchez Collados

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Pedro Rosselló Cerdá

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Guillem Balboa Buika

Caterina Mas Bennàsar

Beatriz Camiña Pinos

Oswaldo Cifre Bordoy

Margalida Isabel Roig Catany

Aurora Ribot Lacosta

Magdalena Gelabert Horrach

Iván Sevillano Miguel

Francisca Mora Veny

Antoni Amengual Perelló

Isabel Febrer Gelabert

Pedro Bestard Martínez

María Cristina Macías Jaume

Antonio Gili Millán

Funcions

El Ple del Consell Insular exerceix les funcions següents:

  • la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears
  • la funció normativa
  • l'aprovació dels pressuposts
  • el control de l'acció de govern
  • l'elecció del president i la disposició del seu cessament
  • el control i la fiscalització de l'acció del president i del Consell Executiu, mitjançant la moció de censura al president, la votació sobre la qüestió de confiança que aquest plantegi i els debats, les preguntes, les interpel·lacions i les mocions sobre la seva actuació i altres que s'estableixin
  • totes les funcions que li atorguen l'Estatut, les lleis del Parlament de les Illes Balears i les normes pròpies aprovades pel Consell Insular (article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i article 22 de la Llei 7/1985, de 20 d'abril, reguladora de les bases de règim local) 

Convocatòria i actes de les sessions

Aquí podeu consultar la darrera convocatòria, l'arxiu de les actes del Ple, i des de l'1 de gener de 2017, les actes digitals.