INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

La Direcció Gerència

És l'òrgan que dirigeix i impulsa l'activitat de l'Agència.

Bartomeu Tugores Truyol

  • Bartomeu Tugores Truyol
  • Director Gerent de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   Vocal sense vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del General Riera, 113 07010 Palma
   Tel. 971 173 854
   Fax. 971 219 909
  • agencia@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 74.962,43 €

Funcions

Correspon a la Direcció Gerència, segons els Estatuts, exercir les funcions de l'article 19, així com les que li delegui la Presidència, d'acord amb l'article 16.3, i les que li delegui el Consell de Direcció de l'Agència, d'acord amb l'article 14.2.