INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organització
 • Organigrama

La Gerència

El gerent és la persona titular del màxim òrgan de direcció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Jaume Català Sansó

  • Jaume Català Sansó
  • Gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 53.606,70 €

Funcions

Corresponen a la Gerència les atribucions de l'article 10 dels Estatuts.

La presidència de l'Institut ha resolt el règim de suplències per als supòsits de vacant, d'absència o de malaltia, així com per als casos en què s'hagi declarat l'abstenció o la recusació.