INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Presidència

És l'òrgan que exerceix la representació ordinària de l'Agència.

Maria Antònia Garcías Roig

Funcions

Correspon a la Presidència l'exercici de les funcions de l'article 16 dels seus Estatuts.

També li correspon, per delegació, la signatura dels convenis de delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística en favor del Consell Insular de Mallorca.