INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organitzacio
  • Organigrama

Les Vicepresidències

Els vicepresidents o vicepresidentes supleixen el president o la presidenta i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència, malaltia, imposibilitat física o altra causa legal.

A més, tindran les funcions i competències previstes en l'article 8 dels Estatuts i les que els delegui la Presidència. 

Vicepresidència primera

Vicepresidència segona