INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

La Comissió Informativa General i de Comptes

La Comissió Informativa General i de Comptes és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca al qual correspon l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple, llevat dels casos declarats urgents, així com també té per objecte informar i examinar els comptes generals de la corporació.           

Jesús Juan Jurado Seguí

Mauricio Rovira de Alós

Jeroni Salom Munar

Catalina Cirer Adrover

Miquel Àngel Coll Canyelles

Mercè Bujosa Estarellas

Pere Fuster Nadal

Aurora Ribot Lacosta

Antoni Pastor Cabrer

Catalina Serra Garcías

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents

Periodicitat de les sessions

La Comissió Informativa es reuneix el dijous anterior a la sessió plenària, a les 9.30 hores. Si el dia establert és inhàbil, la Comissió tendrà lloc el dia hàbil immediatament posterior, a la mateixa hora.