INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Les Comissions Insulars

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

La Ponència Tècnica d'Artesania de Mallorca

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Es tracta d'un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d'aquesta institució en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, tret de l'assignació expressa per disposició legal en favor d'altre òrgan o sense perjudici de l'assignació pel decrets d'organització de la Presidència del Consell Insular.

Es regeix pels articles 44, 45 i 46 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 del dit Reglament, integrats en el capítol III del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Mercedes Garrido Rodríguez

Maria Francesca Servera Pascual

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Joan Rotger Seguí

Miquel Àngel Coll Canyelles

Lorena Oliver Far

Mercè Bujosa Estarellas

Pere Fuster Nadal

Iván Sevillano Miguel

Aurora Ribot Lacosta

Antoni Amengual Perelló

Juana Cristina Fiol Fluixà

Joan Morey Pizà

Francisca Coll Borràs

Cristòfol Barceló Monserrat

  • Cristòfol Barceló Monserrat
  • Assesor jurídic en matèria d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaume Munar Fullana

  • Jaume Munar Fullana
  • Tècnic del Consell Insular de Mallorca
   Secretari i vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.

Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme és l'òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'acord dels expedients que ha de resoldre la Comissió.

 

Composició

Joan Morey Pizà, director insular d'Urbanisme i director de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge i vicedirector de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Mariano Gual de Torrella Le Senne, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, designat per la Presidència de la Comissió.

Xavier de Oleza Serra de Gayeta, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, designat per la Presidència de la Comissió.

Jaume Munar Fullana, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, designat per la Presidència de la Comissió.

Jaume Jaume Ponseti, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, designat per la Presidència de la Comissió.

José Manuel Gómez González, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, designat per la Presidència de la Comissió.

Ignacio Salas Pons, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears.

Pau Socias Morell, vocal de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Macià Blázquez Salom, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació Grup Balear d'Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa.

Guillem Xavier Pons Buades, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació de la Societat d'Història Natural de les Balears.

Joan Cifre Diaz-Oyuelos, vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, nomenat per la Presidència de la Comissió d'entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l'àmbit de competència de la Ponència.

Francisca Cursach Pastor, vocal de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, nomenada per la Presidència de la Comissió d'entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l'àmbit de competència de la Ponència.

Jaume Oliver Morell, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal sense vot i secretari de la  Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Francisca Coll Borràs, directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric i vocal sense vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Rafael Rus Cortés, vocal sense vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació de l'Administració General de l'Estat, designat per la Delegació del Govern a les Illes Balears, pertanyent al cos jurídic.

Jaime Fanals Rosselló, vocal sense vot de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrita a la conselleria a la qual s'atribueixen les funcions reservades al Govern de les Illes Balears en matèria d'ordenació del territori.

.

 

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

És un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d'aquesta institució en matèria de patrimoni, tret de l'assignació expressa per disposició legal en favor d'un altre òrgan o sense perjudici de l'assignació pel decrets d'organització de la Presidència del Consell Insular.

Exerceix les funcions que li assigna l'article 49 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Es regeix pels articles 49 i 50 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96,97,98 i 99 del dit Reglament, integrats en el capítol III ("Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars") del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Francesc Miralles Mascaró

Mercedes Garrido Rodríguez

Joan Rotger Seguí

Antoni Serra Comas

Onofre Ferrer Riera

Maria Francesca Servera Pascual

Miquel Àngel Coll Canyelles

Mercè Bujosa Estarellas

Marta Jordà Català

  • Marta Jordà Català
  • Consellera electa del Grup polític Més per Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 52.429,98 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats

Jesús Juan Jurado Seguí

Iván Sevillano Miguel

Antoni Pastor Cabrer

Catalina Serra Garcías

Francisca Coll Borràs

Joan Morey Pizà

Gabriel de Oleza Serra de Gayeta

  • Gabriel de Oleza Serra de Gayeta
  • Assesor jurídic i vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric

Miguel Barceló Llompart

  • Miguel Barceló Llompart
  • Tècnic del Consell Insular de Mallorca
   Secretari de la Comissió Insular de Patrimoni Històric

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.

Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric és l'òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'acord dels expedients que ha de resoldre la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

 

Composició

Francisca Coll Borrás, directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric.

Francesc Ramis Oliver, vicedirector de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric.

Francisca Cursach Pastor, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Antonio Lozano Ruiz, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Guillem Daviu Pons, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Jaime Cardell Perelló, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Carmen de Espanya Fortuny, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric designada per la Presidència de la Comissió.

Ignacio Salas Pons, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.

Daniel Tur Bisquerra, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics de Balears.

Francisca Torres Orell, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.

Josep Massot Tejedor, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

Antònia Juan Vicens, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de la Societat Arqueològica Lul·liana.

Bartomeu Bestard Cladera,vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de l'Ajuntament de Palma.

Sebastiana Sabater Rebassa, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en representació de la Universitat de les Illes Balears.

Joan Carles Verd Cirer, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, en representació dels municipis que compten amb la declaració d'un conjunt històric, jardí històric, lloc d'interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, designat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

Bartomeu Bennassar Mas, vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, en representació del Bisbat de Mallorca.

Miguel Barceló Llompart, Tècnic del Consell Insular de Mallorca i secretari de la Ponència Tècnica de Patrimoni. 

 

Correspon al conseller executiu o a la consellera executiva competent en artesania exercir, amb caràcter general, les competències que assumí el Consell Insular del Decret de la Comunitat Autònoma 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, tret que una norma en rang superior les atribueixi expressament a un altre òrgan del Consell. L’article 53 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix les atribucions que li corresponen

Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’estudiar, avaluar i elaborar les propostes dels expedients que el conseller executiu o la consellera executiva competent en artesania ha de resoldre, es constitueix la Ponència Tècnica d’Artesania, els dictàmens de la qual són previs i preceptius.

Exerceix les funcions que li assigna l’article 54 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Es regeix pels articles 53, 54 i 55 de la secció tercera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 del dit reglament, integrats en el capítol III del títol III, el qual du per títol “Normes especials de funcionament del Consell Insular de Mallorca”. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

 

Composició

Maria Paula Ginard Vilchez, presidenta de la Ponència Tècnica d'Artesania.

María del Carmen Iglesias Manjón, vicepresidenta de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Bernat Oliver Font, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva.

Antònia Alemany Juan, tècnica del Consell Insular de Mallorca i  vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designada pel conseller executiu o la consellera executiva.

Joan Pere Català Roig, mestre artesà (ceramista) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Miquel Àngel Benito Oliver, mestre artesà (perfumer)  i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Francisca Moyà Vallés, mestra artesana (brodadora)  i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designada pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Miquel Àngel Benito Oliver, mestre artesà (perfumer)  i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Francisca Moyà Vallés, mestra artesana (brodadora) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designada pel conseller executiu o  la consellera executiva.

Karina Valeria Cappato, mestra artesana (pintora) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designada pel conseller executiu o la consellera executiva.

Jordi Ribas Ros, mestre artesà (pastisser) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva.

José Trias Planas, mestre artesà (fuster) i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania designat pel conseller executiu o la consellera executiva.

Damià Mulet Vanrell, representant de l'Escola de Disseny de les Illes Balears i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Cristina Santandreu Riera, representant de l'Institut d'Innovació Empresarial i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Neus Serra Cañellas, representant nomenat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d'Artesania.

Dolores María Torrero Ortiz, tècnica del Consell de Mallorca i Secretària de la Ponència Tècnica d'Artesania.