INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Les Comissions Insulars

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Es tracta d'un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d'aquesta institució en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, tret de l'assignació expressa per disposició legal en favor d'altre òrgan o sense perjudici de l'assignació pel decrets d'organització de la Presidència del Consell Insular.

Es regeix pels articles 44, 45 i 46 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 de l'esmentat Reglament, integrats en el capítol III del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Maria Antònia Garcías Roig

Lorena Oliver Far

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Javier Pascuet de la Riva

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Guillem Balboa Buika

Caterina Mas Bennàsar

Oswaldo Cifre Bordoy

Iván Sevillano Miguel

Antoni Amengual Perelló

  • Antoni Amengual Perelló
  • Conseller electe i portaveu suplent de El Pi-Proposta per les Illes Balears
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 26.215,00 €

  • Codi ètic
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Antonio Gaspar Gili Millán

Luís Antonio Corral Juan

Francisca Coll Borràs

  • Francisca Coll Borràs
  • Directora insular de Patrimoni
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric
   Vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 52.429,98 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Cristòfol Barceló Monserrat

  • Cristòfol Barceló Monserrat
  • Assessor jurídic en matèria d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaume Munar Fullana

  • Jaume Munar Fullana
  • Secretari i vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

És un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d'aquesta institució en matèria de patrimoni, tret de l'assignació expressa per disposició legal en favor d'un altre òrgan o sense perjudici de l'assignació pel decrets d'organització de la Presidència del Consell Insular.

Exerceix les funcions que li assigna l'article 49 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Es regeix pels articles 49 i 50 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96,97,98 i 99 del dit Reglament, integrats en el capítol III ("Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars") del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Jaume Alzamora Riera

Silvana González San Martín

Maria Antònia Garcías Roig

Lorena Oliver Far

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Guillem Balboa Buika

Caterina Mas Bennàsar

Margalida Isabel Roig Catany

Iván Sevillano Miguel

Antoni Amengual Perelló

  • Antoni Amengual Perelló
  • Conseller electe i portaveu suplent de El Pi-Proposta per les Illes Balears
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 26.215,00 €

  • Codi ètic
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

María Cristina Macías Jaume

Francisca Coll Borràs

  • Francisca Coll Borràs
  • Directora insular de Patrimoni
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric
   Vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 52.429,98 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Luís Antonio Corral Juan

Gabriel de Oleza Serra de Gayeta

  • Gabriel de Oleza Serra de Gayeta
  • Assessor jurídic i vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric

Miguel Barceló Llompart

  • Miguel Barceló Llompart
  • Secretari de la Comissió Insular de Patrimoni Històric

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents.