INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organització
 • Organigrama

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials, menors i igualtat.

Es troba adscrit al Departament de Benestar Social.

NORMES PER LES QUALS ES REGEIX

 • Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Decret d'atribució de funcions als directors i directores insulars
 • Resolució de delegació de competències a favor del vicepresident
 • Règim ordinari de suplència de la Gerència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

FUNCIONS

 • L'Institut té com a finalitats essencials:

  • Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials, menors i igualtat que són pròpies del Consell de Mallorca d'acord amb les normatives aprovades i aplicables.
  • Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració.
  • Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents.
  • Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors.
  • Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial dels col·lectius més desfavorits.
  • Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats socials.
  • Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les.
  • Coordinar les actuacions que en matèria de serveis socials, menors i igualtat li corresponen.
  • Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional d'àmbit insular, autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials, menors i igualtat.
  • Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així com els informes i els estudis que les complementin.
  • Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d'acord amb l'objecte de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
  • Impulsar i coordinar totes les iniciatives, les investigacions i els estudis de caràcter social que poden incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció de les desigualtats socials.
  • Millorar la gestió dels programes, els centres i els serveis socials, de menors i d'igualtat per poder donar una atenció de qualitat, àgil i eficaç.
  • Impulsar, promoure i dur a terme investigacions i estudis per augmentar la qualitat de vida i el benestar de la població.
  • Impulsar el voluntariat social.
  • Desenvolupar els complements de la seguretat social no contributiva.
  • Dur a terme polítiques de gènere i relacionades amb la dona.
  • Dur a terme polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Totes les funcions complementàries a les anteriors que siguin competència del Consell de Mallorca. 

   

Òrgans

 • La Presidència
 • Les Vicepresidències
 • El Consell Rector
 • La Gerència
 • Les direccions executives
 • El Consell Assessor de Serveis Socials

El Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen

Consell Insular de Mallorca

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA