Perfil de contractant

A conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en aquest apartat podeu accedir a la informació dels contractes iniciats abans de dia 9 de març de 2018.

A partir d’aquesta data, trobareu tota la informació relativa als contractes del Consell de Mallorca a l’apartat de Licitacions.
 • Licitacions
 • Històric
 • Informació

Estado

 •   Licitación abierta
 •   Licitación pendiente de adjudicación
 •   Licitación adjudicada
 •   Licitación renunciada
 •   Licitación anulada
 •   Licitación desierta

Expediente

 • Título o número del expediente:

Contratista

 • Nombre o NIF del contratista:

Tipo de licitación

 •   Servicios
 •   Suministro
 •   Obras
 •   Gestión de servicio público
 •   Concesión de obra pública
 •   Privados
 •   Excluídos de la Ley de contratos
 •   Colaboración sector público-privado
 •   Administrativos especiales
 •   Otros

Importe de adjudicación

 •   <=9000
 •   Entre 9.000 y 18.000
 •   Entre 18.000 y 50.000
 •   Entre 50.000 y 100.000
 •   >100.000

Procedimiento de adjudicación

 •   Abierto
 •   Negociado
 •   Negociado con publicidad
 •   Menor

Fecha de adjudicación

  Desde
  Hasta

  Recuperando datos de las licitaciones....
  Esperi mentre comprovam la validesa de les dades...