Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2016 ha aprovat el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms «Institut Mallorquí d'Afers Socials», «Institut de l'Esport Hípic de Mallorca» i «Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca», el dels Consorcis "Consorci Serra de Tramuntana", "Consorci TIC Mallorca" i "Consorci Eurolocal Mallorca", així com l'estat de despeses i d'ingressos de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2017.

Pressupost 2017

Consell Insular de Mallorca

 • Organigrama
 • Departament de Participació Ciutadana i Presidència
 • Departament de Modernització i Funció Pública
 • Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Departament de Benestar i Drets Socials
 • Departament de Medi Ambient
 • Departament de Territori i Infraestructures
 • Departament de Desenvolupament Local
 • Departament d'Economia i Hisenda
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Organigrama
 • Gerència
 • Gent gran
 • Menors
 • Inclusió social
 • Persones amb discapacitat
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Consorci TIC Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Consorci Eurolocal - Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Memòria

Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU

 • Pressupost i memòria

Pressuposts d'altres anys

pressupost 2020

pressupost 2019

pressupost 2018

pressupost 2016

pressupost 2015