Gestió tributària

 • Administracions
 • Ciutadans
 • Empreses
 • Entitats
 • Activitats
 • Altres
 • Artesania
 • Carreteres i obres
 • Caça i pesca fluvial
 • Cooperació municipal
 • Cultura
 • Educació i formació
 • Esports
 • Investigació i innovació
 • Medi ambient
 • Participació ciutadana
 • Patrimoni històric
 • Residus
 • Seguretat i emergències
 • Serveis socials
 • Transport i mobilitat
 • Treball i ocupació
 • Turisme
 • Urbanisme i territori
 • Abonament de taxes per a activitats no permanents que transcorren per més d'un municipi: proves esportives

  Departament de Territori i Infraestructures

 • Abonament de taxes relatives a actuacions per a controladors d'accés i d'ambient intern

  Departament de Territori i Infraestructures

 • Constitució de garanties

  Departament d'Economia i Hisenda

 • Devolució de fiances úniques per a obres de subministraments energètics, de comunicacions, de subministraments i de sanejament d'aigua

  Departament de Medi Ambient

 • Fiances ordinàries de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús (per a obres majors)

  Departament de Medi Ambient