Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Activitats esportives per a ajuntaments en fases de desescalada
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap de Secció, de Secció de Serveis Especialitzats, de Gent Gran de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Comissió de serveis per cobrir el lloc de secretari/secretària de coordinació administrativa de la Secció de Nòmines i Seguretat Social, del Departament d'Hisenda i Funció Pública
Subvencions 2020-2021 per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles i sufragar honoraris de projectes i direcció d'obres
Inscripció als cursos i a les jornades del programa d'accions formatives per al personal dels municipis
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS.
Finançament dels serveis socials comunitaris bàsics (SSCB) per fer front a les situacions extraordinàries derivades de la COVID-19
Liquidació periòdica de la taxa per a la prestació del servei d'ITV
Sol·licitud de renda mínima d'inserció durant la vigència de l'estat d'alarma
Renovació automàtica dels títols de família nombrosa que caduquen durant l’estat d’alarma
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
JSP Page

08/04/2020 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a la modificació de les taxes per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles, publicat al BOIB núm. 52, de 4 d’abril de 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Veure històric