Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Tràmit d'informació pública de l'Ordenança reguladora del preu públic dels serveis i activitats en instal·lacions esportives i culturals del Consell de Mallorca
Tràmit d'informació pública d'Aprovació de la modificació de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei public de tractament de RSU de l'illa de Mallorca
Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental
Tràmit d'informació pública d'Aprovació del projecte d' incorporació de varis trams entre la Urbanització de Son Cabaspre i el Refugi de Can Boi (Etapa 3) a la Ruta de Pedra en Sec
Tercera convocatòria d'ajuts per a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Cèdula d'habitabilitat
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

04/07/2022 Nou Perfil de Contractant

El Consell de Mallorca ha dissenyat de bell nou l’apartat de la Seu Electrònica «Perfil de Contractant», com a espai que recopila tota la informació en matèria de contractació del Consell i dels organismes autònoms que en depenen.
A través d’aquest espai podeu, entre d’altres coses:

- Accedir als models de documents necessaris per presentar ofertes de contractes menors. 
- Consultar les ofertes de contractes menors que es publiquen en el tauler d’anuncis de cada entitat.
- Accedir a les licitacions dels òrgans de contractació del Consell i dels organismes autònoms que es publiquen a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

El podeu consultar en l’apartat Tramits i serveis > Perfil de Contractant.
 

Veure històric