Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajudes de minimis per a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria d'ajudant d'assajos de materials
Inscripció a les jornades sobre contractes del sector públic del pla d'accions formatives per al personal de les entitats locals
Informació pública després de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Subvencions per realitzar projectes que promoguin les relacions socials i el benestar de la gent gran
Subvencions per desenvolupar l'activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Subvencions per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial
Inscripció a les activitats de condicionament físic del Poliesportiu de Sant Ferran
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla de prevenció i gestió de residus no perillosos de Mallorca
Inspecció tècnica periòdica de vehicles
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page

14-02-2019 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2019 per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament del Servei de Bombers del Consell de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Veure històric