Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l'economia local
Subvencions per fomentar la competitivitat de l'artesania
Subvencions per inversions de millora de la competitivitat de l'artesania
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Subvencions per a la dinamització sociocultural i per donar suport a esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural
Ajuts a la premsa impresa o digital en llengua catalana
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica de grau superior en selecció de personal
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica de grau mitjà en selecció de personal
Constitució de borses de la subescala, classe o categoria de mestre d'oficis picapedrer/mestra d'oficis picapedrera i de mestre d'oficis picapedrer restaurador/mestra d'oficis picapedrera restauradora
Constitució de borses de la subescala, classe o categoria d'oficial picapedrer/oficiala picapedrera de 1a i de 2a i d'oficial picapedrer restaurador/oficiala picapedrera restauradora de 1a i de 2a
Constitució de borses de la subescala, classe o categoria de peó especialista picapedrer/picapedrera i de peó especialista picapedrer restaurador/picapedrera restauradora
JSP Page

15-04-2019 Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

En el BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Veure històric