INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organització
  • Organigrama

Les direccions executives

La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l'àmbit de competències de les direccions executives i en nomena lliurement els directors executius i les directores executives d'acord amb criteris de qualificació tècnica i d'experiència.

Els directors executius i les directores executives, que queden assimilats amb caràcter general al càrrec de director insular, dirigeixen les àrees de gestió que es determinin, les quals s'estructuren en una o més unitats, al capdavant de cada una de les quals hi ha un coordinador o uns coordinadora d'àrea.

Corresponen a les direccions executives les atribucions de l'article 11 dels Estatuts.

Aquestes funcions s'han atribuït als directors i a les directores insulars, segons el que s'estableix en el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 22 de juliol de 2015.