Procediment d'adjudicació: Menor / Tramitació: Ordinària

Contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de condicionament i millora del paviment d'un tram de la carretera vella de Lluc a Pollença (TM Pollença)

Data límit de presentació de les ofertes: 07/10/2020 ; Hora: 14.00
Número d'expedient: 2020/169/SER/MEN

Licitació finalitzada


Dades del contracte
Tipus de contracte: Serveis
Objecte: Contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de condicionament i millora del paviment d'un tram de la carretera vella de lluc a Pollença (TM Pollença)
Criteri d'adjudicació : Preu
Inici previst del contracte: 09/10/2020
Fi previst del contracte: 08/12/2020
Admissibilitat de variants o de millores: No
Lloc de presentació de les ofertes: Registre de l'edifici Llar de la Joventut Telèfon: (34) 971 173 960 Lloc: c/ del General Riera, 111 07010 Palma (Mallorca) Illes Balears o en qualsevol dels punts de registre del Consell Insular de Mallorca. Es poden presentar, també, en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Nombre de licitadors: 6


Pressupost de licitació
Preu a tant alçat (IVA exclòs): 5.785,12 €
Preu a tant alçat (% IVA): 1.214,88 €
Preu a tant alçat (total): 7.000 €

Dades de contacte
Departament promotor: Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient
Direcció insular promotora: Direcció Insular de Medi Ambient
Persona de contacte: Josep Antoni Aguiló Ribas
Telèfon de contacte: 971173738
Adreça electrònica del contacte: jaguilo@conselldemallorca.net
Responsable del contracte: Josep Antoni Aguiló Ribas


Dades de facturació
Entitat de facturació : Consell de Mallorca
Adreça postal de facturació: C/ General Riera, 111
CIF de facturació : S0711002F
Codi DIR3 Oficina Comptable: LA0003865
Codi DIR3 Òrgan Gestor: LA0003865
Codi DIR3 Unitat Tramitadora : LA0003865

Documentació