Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2014 ha aprovat el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms «Institut Mallorquí d'Afers Socials», «Institut de l'Esport Hípic de Mallorca» i «Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca», el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca” així com l'estat de despeses i d'ingressos de la societat mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2015.

Pressupost 2015

Consell Insular de Mallorca

 • Organigrama
 • Departament de Presidència
 • Departament d'Hisenda i Funció Pública
 • Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Departament de Benestar Social
 • Departament de Medi Ambient
 • Departament d'Urbanisme i Territori
 • Departament de Cooperació Local
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut Mallorquí d'afers Socials

 • Organigrama
 • Gerència
 • Gent gran
 • Menors
 • Inclusió Social
 • Persones amb discapacitat
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Consorci Eurolocal-Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci TIC Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU

 • Pressupost i Memòria

Pressuposts d'altres anys

pressupost 2020

pressupost 2019

pressupost 2018

pressupost 2017

pressupost 2016