INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

El Ple

El Ple del Consell Insular de Mallorca és l'òrgan col·legiat màxim del govern insular que, sota la presidència de la Presidència del Consell, està integrat per tots els consellers i les conselleres membres de la corporació.

Catalina Cladera Crespí

Andreu Alcover Ordinas

María Teresa Suárez Genovard

Javier de Juan Martín

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Lorena Oliver Far

Andreu Serra Martínez

Maria Antònia Garcías Roig

Javier Pascuet de la Riva

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Jeroni Salom Munar

Raquel Sánchez Collados

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Pedro Rosselló Cerdá

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Guillem Balboa Buika

  • Guillem Balboa Buika
  • Conseller electe i portaveu titular de Més per Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 519 / 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 62.076,65 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Liniu Siquier Capó

Joan Llodrà Gayà

  • Joan Llodrà Gayà
  • Conseller electe de Més per Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 519 / 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 53.478,58 €


Beatriz Camiña Pinós

Oswaldo Cifre Bordoy

Margalida Isabel Roig Catany

Aurora Ribot Lacosta

Magdalena Gelabert Horrach

  • Magdalena Gelabert Horrach
  • Consellera electa i portaveu titular de Unides Podem
   Vicepresidenta segona de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Membre suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 562
  • podemmallorca@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 62.076,65 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Iván Sevillano Miguel

Francisca Mora Veny

Antoni Amengual Perelló

  • Antoni Amengual Perelló
  • Conseller electe i portaveu suplent de El Pi-Proposta per les Illes Balears
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 219 731 / 971 219 733
  • elpi@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 53.478,58 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Isabel Febrer Gelabert

Pedro Bestard Martínez

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox-Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
  • grupvox@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 62.076,65 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2019

María Cristina Macías Jaume

Antonio Gaspar Gili Millán

Funcions

El Ple del Consell Insular exerceix les funcions següents:

 • la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears
 • la funció normativa
 • l'aprovació dels pressuposts
 • el control de l'acció de govern
 • l'elecció del president i la disposició del seu cessament
 • el control i la fiscalització de l'acció del president i del Consell Executiu, mitjançant la moció de censura al president, la votació sobre la qüestió de confiança que aquest plantegi i els debats, les preguntes, les interpel·lacions i les mocions sobre la seva actuació i altres que s'estableixin
 • totes les funcions que li atorguen l'Estatut, les lleis del Parlament de les Illes Balears i les normes pròpies aprovades pel Consell Insular (article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i article 22 de la Llei 7/1985, de 20 d'abril, reguladora de les bases de règim local) 

Periodicitat de les sessions

El règim de les sessions ordinàries és mensual, i es duen a terme el segon dijous de cada mes, a les 9.30 hores.

Si els dies proposats són inhàbils, el Ple té lloc el dijous hàbil següent.

Convocatòria i actes de les sessions

Aquí podeu consultar la darrera convocatòria, l'arxiu de les actes del Ple, i des de l'1 de gener de 2017, les actes digitals.