Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el 22 de desembre de 2017 ha aprovat el pressupost propi de la corporació; el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Defensa del Territori de Mallorca; el dels consorcis: Consorci Serra de Tramuntana, Consorci TIC Mallorca, Eurolocal-Mallorca i Consorci Museu Marítim de Mallorca; així com l’estat de despeses i d’ingressos de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, per a l’exercici de 2018.

Pressupost 2018

Consell Insular de Mallorca

 • Organigrama
 • Departament de Participació Ciutadana i Presidència
 • Departament de Modernització i Funció Pública
 • Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Departament de Benestar i Drets Socials
 • Departament de Medi Ambient
 • Departament de Territori i Infraestructures
 • Departament de Desenvolupament Local
 • Departament d'Economia i Hisenda
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Consorci TIC Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Consorci Eurolocal-Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Consorci Museu Marítim de Mallorca

 • Acord d'aprovació
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU

 • Pressupost i memòria

Pressuposts d'altres anys

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST 2021

PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST 2019