Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

El Consell Executiu

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular integrat per la presidència del Consell, les vicepresidèncias i tots els consellers i les conselleres executives al qual correspon l'exercici de la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sens perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern.           

Llorenç Sebastià Galmés Verger

  • Llorenç Sebastià Galmés Verger
  • Conseller electe del Partit Popular
   President del Consell de Mallorca
   President de la Comissió de Govern
   President de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 73.860,35 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antònia Roca Bellinfante

  • Antònia Roca Bellinfante
  • Consellera electa del Partit Popular
   Consellera executiva de Cultura i Patrimoni
   Vicepresidenta primera
   Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 70.224,74 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Pedro Bestard Martínez

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe de Vox Mallorca
   Conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
   Vicepresident segon
   Vicepresident de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vicepresident de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 70.224,74 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antonio Francisco Fuster Zanoguera

  • Antonio Francisco Fuster Zanoguera
  • Conseller electe del Partit Popular
   Conseller executiu de Presidència
   President titular de la Junta de Portaveus
   President de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

María del Pilar Bonet Escalera

Guillermo Sánchez Cifre

  • Guillermo Sánchez Cifre
  • Conseller electe del Partit Popular
   Conseller executiu de Benestar Social
   President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   President del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Fernando Rubio Aguiló

  • Fernando Rubio Aguiló
  • Conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures
   President de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   President de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

José Marcial Rodríguez Díaz

Maria del Pilar Amate Rotger

Funcions

El Consell Executiu exerceix les funciones que se li assignen en:

Igualment exerceix les competències delegades per el decret de la presidència de dia 30 de juny de 2020 relatives a l’omissió de la funció interventora.

Li corresponen també les competències relatives a l’autorització prèvia de les despeses en matèria de contractes el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 50.000 euros, encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats el valor dels quals sigui igual o superior a 50.000 euros així com l’aprovació de les convocatòries d’ajudes i subvencions i aportacions de quantia superior a 50.000 euros segons l’Acord del Consell Executiu de dia 2 de març de 2023. 

Periodicitat de les sessions i acords

El Consell Executiu es reuneix setmanalment, en sessió ordinària, el dimecres a les 9:30h., tret el mes d’agost, que serà el primer dimecres de mes.

Si els dies previstos són inhàbils, el Consell Executiu no es reunirà.

Podeu consultar els acords adoptats pel Consell des de l’any 2015.