Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

El Consell Executiu

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular integrat per la presidència del Consell, les vicepresidèncias i tots els consellers i les conselleres executives al qual correspon l'exercici de la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sens perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern.           

Catalina Cladera Crespí

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Aurora Ribot Lacosta

Javier de Juan Martín

Josep Lluís Colom Martínez

Sofia Alonso Bigler

Maria Antònia Garcías Roig

Iván Sevillano Miguel

Jaume Alzamora Riera

Andreu Serra Martínez

Funcions

El Consell Executiu exerceix les funciones que se li assignen en:

Igualment exerceix les competències delegades per el decret de la presidència de dia 30 de juny de 2020 relatives a l’omissió de la funció interventora.

Li corresponen també les competències relatives a l’autorització prèvia de les despeses en matèria de contractes el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 50.000 euros, encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats el valor dels quals sigui igual o superior a 50.000 euros així com l’aprovació de les convocatòries d’ajudes i subvencions i aportacions de quantia superior a 50.000 euros segons l’Acord del Consell Executiu de dia 2 de març de 2023.

Periodicitat de les sessions i acords

 

El Consell Executiu es reuneix setmanalment, el dimecres a les 9.30h, excepte si és festiu. En aquest cas, aquella setmana no es reunirà el Consell Executiu. Els mesos d’agost només es fan dues reunions: el segon i el quart dimecres.

Podeu consultar els acords adoptats pel Consell des de l’any 2015.