Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 27 de novembre de 2018 ha aprovat el pressupost propi de la corporació; el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Defensa del Territori de Mallorca; el dels consorcis: Consorci Serra de Tramuntana, Consorci TIC Mallorca, Eurolocal-Mallorca i Consorci Museu Marítim de Mallorca; així com l’estat de despeses i d’ingressos de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, per a l’exercici de 2019.

Pressupost 2019

Consell Insular de Mallorca

 • Organigrama
 • Departament de Participació Ciutadana i Presidència
 • Departament de Modernització i Funció Pública
 • Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Departament de Benestar i Drets Socials
 • Departament de Medi Ambient
 • Departament de Territori i Infraestructures
 • Departament de Desenvolupament Local
 • Departament d'Economia i Hisenda
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Adaptació de l'execució pressupostària al Decret d'organització de 16 de juliol de 2019
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Consorci TIC Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Eurolocal-Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Memòria

Consorci Museu Marítim de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU

 • Pressupost

Pressuposts d'altres anys

PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST 2021

PRESSUPOST 2020