Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Normativa pròpia

En aquesta pàgina podeu trobar un recull de les disposicions normatives pròpies del Consell Insular de Mallorca. Trobareu el text consolidat de cadascuna d'aquestes normes, el qual té caràcter purament informatiu i no produeix efectes jurídics. Per consultar el text aprovat i les seves modificacions heu d'anar a la publicació oficial, la referència de la qual trobareu en el títol i en el peu de pàgina de cada norma.

I. ORGANITZACIÓ

 • Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca
 • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen els Departaments que n'han d'estructurar el Govern
 • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen les Direccions Insulars i les Secretaries Tècniques en que s'han d'estructurar els Departaments
 • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu
 • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca
 • Decret de la Presidència pel qual es determina el règim de suplències dels consellers executius i de les conselleres executives.
 • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es dicta la Instrucció de suplència dels alts càrrecs
 • Resolució del conseller executiu de Benestar Social d'atribució de funcions de Direccions Insulars del Dept.de Benestar Social del Consell de Mallorca en casos d'absència vacant malaltia incapacitat temporal o física del titular
 • Acord del ple del Consell Insular de Mallorca, pel qual s'estableix el regim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres i alts càrrecs de la corporació
 • Acord del Ple de Delegació de Competències en la Presidència del Consell Insular de Mallorca
 • Decret de la Presidència de delegació de competències de la Presidència en el Consell Executiu en relació amb l'omissió de la funció interventora.
 • Acord de delegació de determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal
 • Acord de delegació de competències del Ple en el conseller executiu o consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, en matèria de personal
 • Acord de delegació d'atribucions del Consell Executiu en els consellers executius en matèria de contractació; encàrrecs de gestió; aprovació de projectes d'obres; subvencions i expedients disciplinaris
 • Delegació de signatura en les notificacions dels acords del Consell Executiu
 • Decret de la Presidència pel qual es determinen les funcions i estructura de la Secretaria General del Consell de Mallorca
 • Decret de la Presidència pel qual es determinen les funcions i l'estructura de la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca
 • Acord del Consell Executiu relatiu a la creació i regulació de la Mesa de Contractació Permanent dels departaments del Consell Insular de Mallorca
 • Acord del Consell Executiu relatiu a la composició de la Mesa de Contractació del Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures
 • Decret pel qual es regula l'accés a la sala de sessions del Ple
 • Ordenança de procediment administratiu del Consell Insular de Mallorca.
 • Ordenança reguladora de l'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca i dels organismes que en depenen
 • Codi ètic de bon govern i transparència del Consell Insular de Mallorca
 • Acord del ple relatiu a la utilització dels models de les declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats de l'oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les illes balears
 • Decret de Presidència pel qual s'aprova la instrucció relativa a la formació, la custòdia i la consulta d'expedients i documents
 • Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió del Fons Next Generation EU

II. CONTRIBUCIONS ESPECIALS, IMPOSTS, TAXES, PREUS PÚBLICS

 • Ordenança fiscal de contribucions especials per establir o ampliar el servei insular d'extinció d'incendis
 • Ordenança fiscal del recàrrec provincial de l'impost sobre activitats econòmiques
 • Ordenança reguladora de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca
 • Ordenança fiscal de la taxa per l'expedició de documents administratius
 • Ordenança fiscal de la taxa per a la prestació i manteniment dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvament del Servei de Bombers del Consell de Mallorca
 • Ordenança fiscal de la taxa per expedició d'autorització d'obres i instal·lacions en les zones de servitud i afectació de les carreteres o camins de titularitat insular
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació dels expedients relatius a la implantació d'usos d'habitatge i la declaració d'interès general en sòl rústic del Consell de Mallorca
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic insular.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa corresponent a tràmits administratius i serveis en relació a l'acreditació del personal del servei d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives
 • Taxa en matèria d'espectacles públics
 • Taxa per autoritzacions a la zona de servitud de protecció regulada en la legislació de costes
 • Taxa en matèria d'artesania i foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes
 • Taxa per serveis administratius en matèria turística
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de selecció de personal en l'àmbit del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms
 • Ordenança reguladora dels preus públics en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca
 • Ordenança reguladora dels preus públics per dur a terme activitats formatives per fomentar l'educació ambiental durant la pràctica de l'activitat cinegètica efectuades per l'Oficina de la Caça
 • Ordenança reguladora del preu públic per a distribuir productes relacionats amb el Parc Natural de sa Dragonera
 • Ordenança reguladora de la taxa d'accés al Parc Natural de sa Dragonera
 • Ordenança reguladora dels preus públics de la producció editorial de FODESMA
 • Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats als refugis del Consell de Mallorca
 • Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de copisteria del centre de serveis de la Llar de la Joventut
 • Ordenança reguladora del preu públic pel control de qualitat de les obres públiques a les carreteres de Mallorca
 • Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i realització d'activitats en les instal·lacions esportives i culturals del Consell
 • Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de préstec interbibliotecari a les unitats del Servei de Cultura del Departament de Cultura del Consell de Mallorca
 • Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de reproducció de documents a les unitats obertes al públic del Servei de Cultura del Departament de Cultura del Consell de Mallorca
 • Ordenança reguladora dels preus públics de la producció editorial del departament del Consell de Mallorca competent en matèria de cultura
 • Ordenança per regular i fixar els preus públics corresponents a les visites i la utilització d'espais de la finca Raixa
 • Ordenança reguladora del preu públic per assistències, estades i altres serveis prestats en establiments benèfics assistencials del Consell Insular de Mallorca
 • Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de gestió dels residus no perillosos de tractament obligatori dins el servei de gestió de residus urbans de l'illa de Mallorca
 • Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei públic relatiu a transferència i tractament dels residus de construcció demolició voluminosos i pneumàtics fora d'us de l'illa de Mallorca

III. HISENDA

 • Pla de disposició de fons de la Tresoreria del Consell Insular de Mallorca
 • Ordenança general de subvencions (convocatòries iniciades a partir de 27/08/2018)
 • Decret de mesures per l'agilització en la tramitació de subvencions

IV. COOPERACIÓ MUNICIPAL

 • Reglament de Cooperació Municipal
 • Reglament de l'Assemblea de batles i batlesses
 • Resolució relativa a l'establiment de preus als serveis de naturalesa informàtica que es presten als ajuntaments aplicables a l'exercici 2022

V. SERVEIS SOCIALS I SANITAT

 • Reglament del Fòrum de la Immigració a Mallorca
 • Reglament de regulació de l'ús de llenguatge no sexista dins l'àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca
 • Reglament pel qual es crea i es regulen la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió de Famílies Adoptives del Consell de Mallorca
 • Reglament de règim intern que ha d'ordenar la prestació del servei d'atenció a persones que romanen al carrer, Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES)
 • Reglament de creació del Consell de la dona de Mallorca
 • Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació
 • Reglament de creació i regulació de la Targeta Gent Gran
 • Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors
 • Reglament pel qual s'estableixen els criteris d'autorització dels centres d'atenció infantil per a nins i nines de 0 a 3 anys per a l'illa de Mallorca
 • Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial de persones menors d'edat a Mallorca
 • Decret 193/1996, de 25 d'octubre, d'assumpció per la CAIB dels Centres hospitalaris dependents del Consell Insular de Mallorca i d'organització de l'exercici de competències sobre aquests.
 • Procediment per tramitar les sol·licituds d'ingrés a centres residencials per a gent gran
 • Cartera insular de serveis socials i dels serveis a menors i família de Mallorca
 • Ordenança reguladora de l'ajuda econòmica d'urgència social de suport als processos d'inserció social de l'IMAS

VI. CULTURA

 • Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca
 • Reglament del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca
 • Reglament 3/2012, sobre el Procediment a seguir per a la declaració de festes d'interès cultural a l'illa de Mallorca
 • Reglament de la Comissió Tècnica Insular de Museus
 • Reglament de reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques de Mallorca
 • Reglament de la Comissió Tècnica Insular d'Arxius
 • Reglament de la Comissió Qualificadora de Documents Administratius
 • Reglament sobre reprografia a les unitats obertes al públic del Servei de Cultura del Consell de Mallorca
 • Reglament de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques
 • Reglament del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca
 • Reglament de la Biblioteca de Cultura Artesana del Consell de Mallorca
 • Reglament de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca

VII. ESPORTS

 • Reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu Sant Ferran
 • Procediment i condicions generals per atorgar autoritzacions als ajuntaments de Mallorca per l'ús temporal dels inflables de què disposa la Direcció Insular d'Esports
 • Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Esportiu de Mallorca

VIII. ACTIVITATS

 • Reglament regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives, en l'àmbit de l'illa de Mallorca
 • Reglament de cooperació local en matèria d'activitats
 • Reglament de desenvolupament en matèria d'activitats no permanents de recorregut a l'àmbit de Mallorca, de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears

IX. URBANISME I TERRITORI

 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat
 • Reglament d'organització i funcionament de l'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca

X. CAÇA I PESCA FLUVIAL

 • Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics

XI. MEDI AMBIENT

 • Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca
 • Reglament sobre els usos de l'embarcació Balear
 • Reglament regulador dels usos i serveis de la Finca Raixa
 • Reglament d'organització i funcionament del Consell Assessor de la Ruta de Pedra en Sec
 • Pla d'usos i tarifes del Centre d'informació i educació ambiental CIEA

XII. RESIDUS

 • Reglament d'explotació del servei de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca
 • Reglament d'explotació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca
 • Acord del Consell Executiu pel qual s'aprova la política de preus per a la venda de subproductes i assimilables al servei públic insularitzat per a la gestió de residus de construcció i demolició de Mallorca

XIII. SEGURETAT I EMERGÈNCIES

 • Reglament del cos de bombers voluntaris del Servei de Prevenció, Extinció i Salvament del Consell Insular de Mallorca

XIV. SÍMBOLS

 • Acord del Ple de 2 de gener de 1984 pel qual s'aprova la bandera de l'illa de Mallorca
 • Acord del Ple de 4 de novembre de 1996 pel qual s'aprova com a himne oficial de Mallorca La Balanguera
 • Acord del Ple de dia 14 de març de 2024 pel qual s'aprova establir el 12 de setembre com a Diada de Mallorca

XV. HONORS I DISTINCIONS

 • Reglament d'honors i distincions del Consell Insular de Mallorca

XVI. TREBALL I OCUPACIÓ

 • Acords per al personal funcionari
 • Conveni Col·lectiu per al personal laboral
 • Reglament d'organització i funcionament de la Mesa de Negociació del Consell de Mallorca
 • Reglament d'organització i funcionament de la Mesa General de Negociació conjunta del personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS
 • Reglament dels bombers del Consell de Mallorca
 • Bases generals que han de regir el procés per a les comissions de serveis del Consell de Mallorca per a processos iniciats abans del 04/06/2024
 • Bases generals que han de regir el procés per a les comissions de serveis del Consell de Mallorca per a processos iniciats a partir del 05/06/2024
 • Bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral al Consell de Mallorca
 • Bases generals per a la promoció interna de l'àrea operativa del Servei de Bombers del Consell de Mallorca pel sistema de concurs oposició
 • Acord d'aprovació de l'acord que regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal del Consell de Mallorca i organismes autònoms que en depenen
 • Acord pel qual es regula el teletreball al Consell de Mallorca
 • Bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral a l'IMAS

XVII. EDUCACIÓ I FORMACIÓ

 • Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Mallorca

XVIII. ORGANISMES AUTÒNOMS

 • Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
 • Reglament de règim interior de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

XIX. FUNDACIONS

 • Estatuts de la Fundació Teatre Principal de Palma
 • Estatuts de la Fundació Mallorca Literària
 • Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme

XX. SOCIETATS ANÒNIMES

 • Estatuts de la Societat Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU
 • Acord del Ple, de 7 de novembre de 2005, pel qual s'aproven els principis relatius a la programació i control dels mitjans gestionats pel Consell de Mallorca

XXI. CONSORCIS

 • Estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca
 • Estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
 • Estatuts del Consorci Borsa d'allotjaments Turístics

Darrera actualització: 05/06/2024 Consell Insular de Mallorca