Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 29 de desembre de 2022 ha aprovat definitivament el pressupost propi de la corporació; el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Defensa del Territori de Mallorca; el dels consorcis: Consorci Serra de Tramuntana, Consorci Museu Marítim de Mallorca i Consorci de Borses d’Allotjament Turístic; bases d’execució i plantilles de personal per a l’exercici 2023. 

Pressupost 2023

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Departament de Presidència
 • Departament d’Hisenda i Funció Pública
 • Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
 • Departament de Turisme i Esports
 • Departament de Drets Socials
 • Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient
 • Departament de Mobilitat i Infraestructures
 • Departament de Territori
 • Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
 • Ingressos
 • Bases d’execució
 • Adaptació de l'execució pressupostària al Decret d'organització de 13 de juliol de 2023
 • Annex d’inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d’execució
 • Annex d’inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d’execució
 • Annex d’inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d’execució
 • Annex d’inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingresos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Consorci Museu Marítim de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Pressuposts d'altres anys

PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST 2021

PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST 2019