Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Registre electrònic

El Registre és el servei que permet presentar sol·licituds, escrits i comunicats adreçats al Consell Insular de Mallorca i als organismes autònoms que en depenen (Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic i Agència de Defensa del Territori).


Canal telemàtic

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius als tràmits i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A l’efecte de còmput de terminis, la recepció de documents en dia inhàbil es considera efectuada el primer dia hàbil següent.


Accés registre electrònic

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca


Com i on s’hi ha d’accedir?

Qui l’ha d’utilitzar?

 • Tothom que ho desitgi pot adreçar-se al Consell per mitjans electrònics.

  Ara bé, estan obligats a fer-ho els col·lectius següents i les persones que n’actuïn com a representants (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú):

  Persones jurídiques
  Entitats sense personalitat jurídica
  Professionals de col·legiació obligatòria, inclosos notaris i registradors de la propietat i mercantils
  Empleats públics

Canal presencial

Les persones que no hi estau obligades i no vulgueu utilitzar el canal electrònic, podeu presentar la documentació a les oficines d’assistència en matèria de registres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Podeu consultar les ubicacions i els horaris de les oficines accedint aquí.

Recordau que també podeu fer servir els mitjans establerts en l’art. 16.4. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú: oficines de registre de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració autonòmica i de la resta d’entitats que integren l’Administració local; oficines de Correus i representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Servei de finestra única

El servei de finestreta única permet la presentació de tot tipus de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a l’administració general de l’estat, comunitats autònomes, administració local i organismes autònoms o ens dependents.

Podeu consultar les ubicacions i els horaris del servei de finestreta única aquí.