Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Certificats i sistemes de signatura admesos en la tramitació electrònica

En aquests moments no hi ha disponible a la Seu electrònica cap tràmit ni servei que requereixi signatura electrònica per accedir-hi.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, quan hi ha tràmits o serveis telemàtics, s'han d'admetre:

 1. En tot cas, els sistemes de signatura electrònica incorporats en el document nacional d'identitat per a persones físiques (DNI electrònic)
 2. Els sistemes de signatura electrònica avançada basats en certificats electrònics reconeguts. S'han d'admetre tots els certificats reconeguts inclosos en la  llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada en la Seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
 3. Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a persona usuària, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i en les condicions que en cada cas es determinin

La ciutadania ha de tenir sempre accés lliure, sense la necessitat d'identificar-se i a mesura que es vagi incorporant a la Seu electrònica, a la informació següent:

 1. Informació sobre l'organització insular i els serveis d'interès general
 2. Consultes sobre normativa insular
 3. Informació inclosa en el tauler d'edictes electrònic
 4. Publicacions oficials de l'Administració insular
 5. Anuncis d'informació pública d'expedients que l'Administració insular tramita
 6. Informació dels tràmits i dels procediments que es poden dur a terme
 7. Altres informacions d'accés general