Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Certificats i sistemes de signatura utilitzats en la seu

Podeu consultar-hi els diversos certificats i els sistemes de signatura que s'empren per garantir els requeriments d'autenticitat, la integritat de les dades i la seguretat de la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca

Certificat de Seu electrònica

 • Aquesta Seu utilitza un sistema d'autenticació basat en un certificat de seu electrònica emès per AC Camerfirma, S.A. Aquest certificat serveix per identificar el portal web i per establir comunicacions xifrades, de tal manera que es garanteix la privacitat i l'autoria de la informació que s'hi ofereix.

  Per accedir a la Seu és possible que necessiteu instal·lar en el navegador el certificat arrel d'aquesta entitat emissora del certificat de seu. El podeu descarregar i instal·lar seguint les instruccions que trobareu en l'apartat  Descàrrega de certificats arrels de les autoritats de confiança.

  Les dades del subjecte del certificat són les següents:

  País (empresa): ES Categoria empresarial:Government Entity
  Nom comú: seu.conselldemallorca.net
  Número de sèrie: S0711002F
  Unitat organitzativa: SEDE ELECTRONICA
  Organització: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
  Localitat: PALMA DE MALLORCA
  Estat/província: BALEARES

Certificat d'empleat públic i DNI electrònic

 • Per signar electrònicament els documents que es publiquen en la seu, el personal del Consell Insular de Mallorca fa servir o bé un sistema de signatura electrònica reconeguda en targeta criptogràfica, ja sigui el DNI electrònic o el certificat d'empleat públic de l'FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda) o bé un sistema de signatura electrònica avançada amb el certificat d'empleat públic de l'FNMT en format programari.

  La signatura electrònica reconeguda es fa servir en el Perfil de Contractant, per tal de complir amb la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i garantir la integritat de les dades.

  Les dades del signant de DNI electrònic són d'aquest estil:

  Asunto: 

  CN=LLINATGE1 LLINATGE2, NOM (FIRMA)
  GIVENNAME=NOM,
  SN=LLINATGE1,
  SERIALNUMBER=NNNNNNNNX (ÉS EL DNI)
  C=ES

  Pel que fa al certificat d'empleat públic, a més de vincular unes dades de verificació de signatura a un signant i de confirmar-ne la identitat, associa aquesta identitat amb la pertinença al Consell Insular de Mallorca. El certificats d'empleat públic de l'FNMT es poden identificar amb la informació següent:

  Asunto:

  CN=LLINATGE1 LLINATGE2 NOM  - DNI NNNNNNNNX
  GIVENNAME=NOM
  SN=LLINATGE1 LLINATGE2
  SERIALNUMBER=NNNNNNNNX
  OU=CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PÚBLICO
  O=CONSELL INSULAR DE MALLORCA
  C=ES

  Per comprovar si el certificat està emmagatzemat en dispositiu segur de creació de signatura cal comprovar també que l'OID de la normativa del certificat coincideix amb les xifres següents:

  Normativas de certificado:

  OID=1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1

  Si voleu més informació sobre els certificats digitals, podeu consultar les declaracions de pràctiques i polítiques de certificacions dels diversos emissors: