Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organització
 • Organigrama

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

L’Institut es regeix pels seus Estatuts , aprovats per Acord de Ple de dia 11 d’abril de 2019 i publicats en el BOIB núm. 67, de 18 de maig.

Es troba adscrit al Departament de Benestar Social.

NORMES PER LES QUALS ES REGEIX

 • Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Règim ordinari i excepcional de suplència de la Gerència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Resolució de creació de les unitats funcionals amb autonomia de gestió
 • Resolució del conseller executiu de Benestar Social d'atribució de funcions de Direccions Insulars del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca en casos d'absència, vacant, malaltia, incapacitat temporal o física del titular
 • Resolució de la delegació de la competència de la Gerència per reconèixer determinades obligacions derivades de contractes menors

FUNCIONS

 • D’acord amb els Estatuts, l'IMAS té les funcions següents:

  • Planificar, impulsar, organitzar, i gestionar les actuacions necessàries per a la prestació dels serveis en matèria de serveis socials i menors que són pròpies del Consell de Mallorca d’acord amb les normatives aprovades i aplicables.
  • Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració.
  • Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents.
  • Desenvolupar polítiques de promoció de l’autonomia del col·lectiu de persones grans.
  • Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones amb discapacitat.
  • Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors.
  • Dur a terme polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.
  • Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats socials.
  • Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per tal de poder abordar-les.
  • Coordinar les actuacions que en matèria de serveis socials i menors li corresponen.
  • Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional d’àmbit insular, autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials i menors.
  • Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així com els informes i els estudis que les complementin.
  • Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l'IMAS.
  • Impulsar i coordinar totes aquelles iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció de les desigualtats socials.
  • Gestionar els centres de serveis socials i de menors dins l'àmbit de la seva competència, mitjançant les diferents formes de gestió establertes per la normativa vigent.
  • Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials i de menors per tal de poder donar una atenció de qualitat, àgil i eficaç.
  • Impulsar, promoure i realitzar investigacions i estudis per tal d’augmentar la qualitat de vida i el benestar de la població.
  • Impulsar el voluntariat social dins l’àmbit dels serveis socials i de la protecció al menor.
  • Desenvolupar els complements de la seguretat social no contributiva.
  • Registrar, autoritzar, acreditar, avaluar la qualitat, inspeccionar i sancionar les entitats i/o els serveis, públics o privats, de serveis socials d'àmbit insular o local. Crear i gestionar la secció insular del Registre Unificat de Serveis Socials.
  • Reconèixer la condició de família nombrosa i família monoparental.
  • Totes aquelles funcions complementàries a les anteriors, en matèria de serveis socials i de protecció al menor, que siguin competència del Consell de Mallorca.

  A més, l'IMAS ha d’exercir qualsevol altra competència que li encomani el Consell directament, mitjançant delegació o comanda, o, indirectament, a través de conveni amb altres ens territorials o institucionals amb finalitats coincidents.

   

Òrgans

 • La Presidència
 • La Vicepresidència
 • El Consell Rector
 • La Gerència
 • El Consell Assessor de Serveis Socials
 • Les unitats funcionals amb autonomia de gestió

El Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen

Consell Insular de Mallorca

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA