Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

L'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, patrimoni independent i capacitat d'actuació per dur a terme els seus objectius.

L’Institut es regeix pels seus Estatuts, aprovats per Acord de Ple de dia 6 d’octubre de 1997.

Es troba adscrit al Departament de Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports.

Normes per les quals es regeix

 • Estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
 • Reglament de règim interior de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

Funcions

 • L'Institut té com a finalitats essencials:

  • Gestionar, administrar, conservar, millorar, ampliar i aprofitar els béns, les instal·lacions i els serveis afectats a l'organisme, l'Hipòdrom Son Pardo i l'Hipòdrom de Manacor.
  • Promoure, organitzar, gestionar, patrocinar i, en general, regular, dirigir i celebrar tot tipus de competicions, exhibicions i activitats que tendeixen al desenvolupament i el foment de l'hípica, l'esport i l'ocupació de l'oci en la vessant esportiva a Mallorca.

Òrgans

 • La Junta Rectora
 • La Presidència
 • La Vicepresidència
 • La Direcció
 • L'Administració

El Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen

Consell Insular de Mallorca

Institut mallorquí d'afers socials

Agència de Defensa del Territori de Mallorca