Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Ajuda

Informació necessària per a utilitzar correctament la Seu i sobre l'accés als serveis d'assessorament electrònic a la persona usuària

La guia per a utilitzar la Seu electrònica del Consell de Mallorca s'ha dissenyat per a facilitar la localització de la informació i el maneig de les opcions disponibles. No obstant això, si trobau qualsevol dificultat en la navegació, us podeu adreçar al Servei d'Atenció a l'Usuari fent ús del formulari que es troba a la vostra disposició a l'apartat Bustia de consultes, queixes i suggeriments, accessible des de la secció Utilitats, en el menú principal.
Aquesta guia d'usuari està estructurada en els apartats següents :

 

Suport per a la realització de tràmits electrònics

 • Aquest document pretén servir d’ajuda a la ciutadania a l’hora de realitzar tràmits electrònics a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Aquest document és una guia genèrica per a tots els tràmits electrònics, no conté aspectes específics del tràmit que pugueu estar a punt de realitzar, a més, hi pot haver algunes seccions que no siguin d’aplicació per a algun tràmit concret (pagament de taxes...).

  Podeu descarregar el document aquí.

Requeriments i recomanacions tècniques per a l'ús de la Seu

 • La Seu electrònica del Consell de Mallorca està dissenyada per funcionar en ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i dispositius electrònics (tauletes, telèfons mòbils) que disposin de connexió a Internet. S'ha provat sobre els navegadors més populars (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). 

  Per tal d'accedir als documents que es poden consultar i descarregar, és necessari disposar d'un programa lector de documents en format PDF. Si no en teniu cap d'instal·lat, el navegador us pot demanar que l'instal·leu. Si voleu descarregar i instal·lar la darrera versió d'Adobe Reader clicau l'enllaç següent:  Última versió d'Adobe Reader

  Aquesta Seu utilitza un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de Seu electrònica emès per CAMERFIRMA. Aquest certificat serveix per a identificar el portal web i establir comunicacions xifrades, de tal manera que es garanteix la privacitat i l'autoria de la informació que s'hi ofereix. Per a obtenir més informació sobre el certificat de Seu electrònica i la seva validació podeu consultar l'apartat Certificats i sistemes de signatura utilitzats en la Seu

  Així mateix, se us pot requerir un certificat digital per a accedir als serveis electrònics disponibles en la Seu. 

Estructura de la navegació

 • En la Seu electrònica del Consell de Mallorca hi ha dues estructures de pàgines, en cada una els elements es disposen d'una manera distinta. Una estructura de tres columnes, reservada només per a la pàgina inicial o portada de la Seu electrònica, i una estructura de dues columnes per a la resta de pàgines. 


  Capçalera (Header)

  La capçalera és un component de les estructures comú a totes les pàgines, és a dir,  es manté fixa. Això permet l'accés a totes les seccions de la Seu electrònica en qualsevol moment.

  La part superior està formada per menús desplegables per a cadascuna de les seccions, que donen accés a cadascun dels apartats: 

  En la imatge següent es mostra un exemple d'un menú desplegat de la capçalera, en concret, el relatiu a la informació general del Consell de Mallorca.

  A la part inferior de la capçalera podeu veure, a l'esquerra, el logo o la marca representativa de la Seu electrònica. Aquesta imatge és un enllaç a la pàgina inicial, la qual cosa us permet arribar-hi sempre des de qualsevol pàgina de la Seu electrònica. 

  A la part inferior dreta podeu veure les opcions del mapa web, de l’ajuda, el selector didioma (català o espanyol) i, finalment, un cercador que permet trobar per paraules dins el contingut de la Seu, un text o noms de documents.

  Peu de pàgina (Footer)

  Aquest component de l'estructura també és comú a totes les pàgines que composen la Seu electrònica. S'hi pot trobar igualment el logo a la part esquerra i l'accés a diferents opcions també accessibles des del menú de la capçalera.

  Cos central

  En la Seu electrònica hi ha dos tipus d'estructures: la de la pàgina inicial amb tres columnes i la de la resta de pàgines amb dues columnes.

  Estructura amb tres columnes. Pàgina d’inici

  Aquesta pàgina dona accés directe a la informació més rellevant de la Seu electrònica. Aquesta informació està organitzada en diferents components agrupats en tres columnes.

  La columna de la esquerra té cinc components o elements:

  • Tràmits de lInventari dInformació Administrativa: es troba a la part superior esquerra i dona accés directe als tràmits per tipus d'actuació.

  En passar el cursor per damunt cada tipus dactuació sobre una finestra amb una breu explicació dels tràmits i serveis que shi poden trobar.

  • Utilitats: es troba a continuació i dona accés a les diferents utilitats que ofereix la Seu electrònica, com el calendari de festius, la pàgina d'informació sobre la data i l'hora oficials, els sistemes de verificació de certificats electrònics i la bústia de consultes, queixes i suggeriments.

  • Diaris oficials: enllaç directe a les pàgines on es troben els butlletins oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de lEstat i de la Unió Europea.
  • Seus i edificis del Consell de Mallorca: enllaç a la informació dels edificis de la institució.
  • Codis d’identificació DIR3: llista amb els codis d’identificació dels òrgans, oficines i unitats administratives del Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i els òrgans dscrits, extret del Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines de Registre (DIR3) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

  La columna central té quatre components o elements ordenats de dalt cap abaix, són el cercador de procediments i tràmits, els tràmits destacats, el Perfil de contractant i el Punt general dentrada de factures.

  • Cercador: permet cercar els tràmits i serveis per paraules clau, per persones destinatàries, per temes o matèries i per tipus dactuació.

  Obre un pantalla amb llistes desplegables per triar les opcions de cerca.

  • Tràmits destacats: mostra els tràmits principals amb termini de presentació de sol·licituds obert. 

  • Perfil de contractant i Punt general d'entrada de factures: aquests dos darrers components són enllaços directes a les pàgines on es troba la informació corresponent.

  La columna de la dreta té set components, dos de principals, el rellotge i les notícies, i cinc bàners, que enllacen amb les webs oficials del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms.

  • Rellotge: indica l’hora oficial, que és la del Reial Institut i Observatori de l’Armada. Si en voleu més informació, clicau l’element i us durà a la pàgina del Reial Institut. 

  • Notícies:  aquest component mostra la notícia més actual relativa als continguts publicats en la Seu electrònica. Podeu consultar totes les notícies actives navegant amb els botons d’avanç i de retrocés i veureu l'historial complet de notícies publicades pitjant l'enllaç.

  • Bàners: aquests cinc components són enllaços al web del Consell de Mallorca i als dels diferents organismes autònoms que el composen.

  Estructura amb dos columnes. Altres pàgines

  La resta de pàgines de la Seu electrònica es troben estructurades en dues columnes. A l'esquerra es manté la mateixa columna, amb els mateixos components que a la pàgina inicial, i, a la dreta, ocupant la resta d'espai, el contingut de la secció on us trobau.

  Com a peculiaritat, teniu pàgines de contingut estàtic que es divideixen en apartats accessibles des del menú i també des de la mateixa pàgina amb botons de color gris. També teniu pàgines amb llistes, de contingut dinàmic, com poden ser els tràmits que permeten filtrar per persones destinatàries i per temes o matèries dins la mateixa pàgina.

  Els filtres funcionen com a interruptors (commutadors), es pitgen per filtrar i per eliminar el filtre.

  • Filtre per persona destinatària: només es pot filtrar per un concepte, per exemple, si filtrau per Administracions, no podeu filtrar a la mateixa vegada per Empreses, Ciutadania ni per Entitats.

  • Filtre per matèria: permet filtrar per més duna matèria.

  Com a pàgina amb elements destacables, podem esmentar la pàgina de normativa pròpia que permet navegar pel contingut plegant i desplegant botons tipus acordió.

  Missatges o finestres emergents

  • Avís de galetes: l’avís sobre les polítiques de galetes es mostra a la part inferior.

  • Avís de sortida de la Seu: aquest avís es mostra com a finestra emergent. Es mostra un missatge que indica que estau sortint del web de la Seu electrònica. Si pitjau el boto d'acceptació, us redirigeix automàticament al destí que s'indica en el missatge:

  Si no voleu sortir de la Seu electrònica i anul·lar l'acció, heu de pitjar sobre la creu per a tancar la finestra que es troba al cantó de dalt a la dreta

Idiomes

 • Els continguts de la Seu electrònica es presenten en català i castellà, les llengües cooficials de la nostra illa. Això no obstant, quan navegau per la Seu podeu trobar-hi enllaços que accedeixen a pàgines web externes a la Seu, els continguts de les quals pot ser que no estiguin disponibles en ambdues llengües.