Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Les vicepresidències

Les persones que ocupen el càrrec de les vicepresidències substitueixen, per l'ordre en què han estat nomenades, la de la Presidència en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, i també en els supòsits de vacant en la Presidència fins que prengui possessió del càrrec el nou president.         

Vicepresidència primera

  • Antònia Roca Bellinfante
  • Consellera electa del Partit Popular
   Consellera executiva de Cultura i Patrimoni
   Vicepresidenta primera
   Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 69.883,84 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Vicepresidència segona

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe de Vox Mallorca
   Conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
   Vicepresident segon
   Vicepresident de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vicepresident de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 69.883,84 €

  • Codi ètic
   Declaració de bens, interessos i activitats