Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

Les Comissions Insulars

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

La Ponència Tècnica d'Artesania de Mallorca

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Es tracta d’un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria d’urbanisme i ordenació del territori, tret de l’assignació expressa per disposició legal en favor d’altre òrgan o sense perjudici de l’assignació pel decret d’organització de la Presidència del Consell Insular.

Es regeix pels articles 44, 45 i 46 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98, i 99 de l’esmentat Reglament, integrats en el capítol III (“Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars”) del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

Fernando Rubio Aguiló

  • Fernando Rubio Aguiló
  • Conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures
   President de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   President de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27€

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Raquel Sánchez Collados

  • Raquel Sánchez Collados
  • Consellera electa del Partit Popular
   Vicepresidenta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Dietes
   Retribució bruta anual (14 pagues): 1.537,46 €

  • Codi ètic
   Declaració de bens, interessos i activitats

Bernat Vallori Mairata

  • Bernat Vallori Mairata
  • Conseller electe i portaveu suplent del Partit Popular
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Rafael Ángel Bosch Sans

  • Rafael Ángel Bosch Sans
  • Conseller electe del Partit Popular
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Catalina Cladera Crespí

  • Catalina Cladera Crespí
  • Consellera electa i portaveu titular del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Javier de Juan Martín

  • Javier de Juan Martín
  • Conseller electe i portaveu suplent del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Ferrer Ripoll

  • Joan Ferrer Ripoll
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antonio Gaspar Gili Millán

  • Antonio Gaspar Gili Millán
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial del 75%
   Retribució bruta anual (14 pagues): 49.836,20€

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

David Gil de Paz

  • David Gil de Paz
  • Conseller electe i portaveu suplent de Vox Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Llodrà Gayà

  • Joan Llodrà Gayà
  • Conseller electe de Més per Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.622,36 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antoni Salas Roca

  • Antoni Salas Roca
  • Conseller electe i portaveu titular de El Pi-Proposta per les Illes
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Maria José Frau Marí

  • Maria José Frau Marí
  • Directora insular d’Urbanisme i Planejament Municipal
   Directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Directora de la Ponència tècnica d’Ordenació del Territori
   Vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Ramón Francisco Martín Gordon

  • Ramón Francisco Martín Gordon
  • Director insular de Patrimoni
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Director de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joana Maria Servera Martínez

  • Joana Maria Servera Martínez
  • Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del territori i Urbanisme
   Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric


Jaume Munar Fullana

Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme és l'òrgan consultiu i tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'acord dels expedients que ha de resoldre la Comissió.

Composició

Maria José Frau Marí, directora de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaime Fanals Rosselló, vicedirector de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Xavier de Oleza Serra de Gayeta, tècnic del Consell Insular de Mallorca i vocal amb vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Jaume Munar Fullana, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió.

Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió

José Manuel Gómez González, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió

Mariano Gual de Torrella Le Senne, tècnic del Consell Insular de Mallorca vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme designat per la Presidència de la Comissió

Maria Inmaculada Salom Moll, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi Col·legi Oficial d’Arquitectes Superiors

Pau Socias Morell, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Macià Blázquez Salom, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació Grup Balear d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa

Guillem Xavier Pons Buades, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en representació de la Societat d’Història Natural de les Balears

Catalina Rosa Terrassa Crespí, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme nomenat per la Presidència de la Comissió d’entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l’àmbit de competència de la Ponència

Ignacio Ferrer Coll, vocal de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, nomenat per la Presidència de la Comissió d’entre persones de reconeguda trajectòria professional en els camps propis de l’àmbit de competència de la Ponència

Rafael Rus Cortès, vocal amb veu i sense vot de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme en representació de l’Administració General de l’Estat, designada per la Delegació del Govern a les Illes Balears, pertanyent al cos jurídic
 

Antònia Roca Bellinfante

  • Antònia Roca Bellinfante
  • Consellera electa del Partit Popular
   Consellera executiva de Cultura i Patrimoni
   Vicepresidenta primera
   Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 69.883,84 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

María Nuria Riera Martos

  • María Nuria Riera Martos
  • Consellera electa i portaveu titular del Partit Popular
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vicepresidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Presidenta suplent de la Junta de Portaveus
   Vicepresidenta de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Parcial al 75%
   Retribució bruta anual (14 pagues): 49.836,20 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Rafael Ángel Bosch Sans

  • Rafael Ángel Bosch Sans
  • Conseller electe del Partit Popular
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Ferrer Ripoll

  • Joan Ferrer Ripoll
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Gabriel Alomar Garau

  • Gabriel Alomar Garau
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Dietes
   Retribució bruta anual (14 pagues): 1.537,46 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Sofía Alonso Bigler

  • Sofía Alonso Bigler
  • Consellera electa del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

David Gil de Paz

  • David Gil de Paz
  • Conseller electe i portaveu suplent de Vox Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Antonio Gaspar Gili Millán

  • Antonio Gaspar Gili Millán
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial del 75%
   Retribució bruta anual (14 pagues): 49.836,20€

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joan Llodrà Gayà

  • Joan Llodrà Gayà
  • Conseller electe de Més per Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.622,36 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Magdalena Vives Fernández

  • Magdalena Vives Fernández
  • Consellera electa i portaveu suplent de El Pi-Proposta per les Illes
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Ramón Francisco Martín Gordon

  • Ramón Francisco Martín Gordon
  • Director insular de Patrimoni
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Director de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Maria José Frau Marí

  • Maria José Frau Marí
  • Directora insular d’Urbanisme i Planejament Municipal
   Directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal sense vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Directora de la Ponència tècnica d’Ordenació del Territori
   Vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Joana Maria Servera Martínez

  • Joana Maria Servera Martínez
  • Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular d'Ordenació del territori i Urbanisme
   Assessora Jurídica i vocal sense vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric


Miquel Barceló Llompart

Correspon al conseller executiu o a la consellera executiva competent en artesania exercir, amb caràcter general, les competències que assumí el Consell Insular del Decret de la Comunitat Autònoma 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, tret que una norma en rang superior les atribueixi expressament a un altre òrgan del Consell. L’article 53 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix les atribucions que li corresponen.

Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’estudiar, avaluar i elaborar les propostes dels expedients que el conseller executiu o la consellera executiva competent en artesania ha de resoldre, es constitueix la Ponència Tècnica d’Artesania, els dictàmens de la qual són previs i preceptius.

Exerceix les funcions que li assigna l’article 54 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Es regeix pels articles 53, 54 i 55 de la secció tercera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 del dit reglament, integrats en el capítol III del títol III, el qual du per títol “Normes especials de funcionament del Consell de Mallorca”. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.