Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca 2022
Consulta pública prèvia a l'Aprovació de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei públic dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d´ús de l'illa de Mallorca
Ajuts en espècie consistents en la instal·lació d'equipaments per a la pràctica esportiva a l'aire lliure
IX Edició dels Premis de l'Artesania de Mallorca
Constitució d'una borsa de l'especialitat o categoria Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars (PEOPRF)
Contractació menor
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la Cartera de serveis socials i dels serveis a menors i famílies de Mallorca
Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2022
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
Liquidació periòdica de la taxa per a la prestació del servei d'ITV
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

04/07/2022 Nou Perfil de Contractant

El Consell de Mallorca ha dissenyat de bell nou l’apartat de la Seu Electrònica «Perfil de Contractant», com a espai que recopila tota la informació en matèria de contractació del Consell i dels organismes autònoms que en depenen.
A través d’aquest espai podeu, entre d’altres coses:

- Accedir als models de documents necessaris per presentar ofertes de contractes menors. 
- Consultar les ofertes de contractes menors que es publiquen en el tauler d’anuncis de cada entitat.
- Accedir a les licitacions dels òrgans de contractació del Consell i dels organismes autònoms que es publiquen a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

El podeu consultar en l’apartat Tramits i serveis > Perfil de Contractant.
 

Veure històric