Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l'economia local
Subvencions per fomentar la competitivitat de l'artesania
Subvencions per inversions de millora de la competitivitat de l'artesania
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Subvencions per a la dinamització sociocultural i per donar suport a esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural
Ajuts a la premsa impresa o digital en llengua catalana
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica de grau superior en selecció de personal
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica de grau mitjà en selecció de personal
Constitució de borses de la subescala, classe o categoria de mestre d'oficis picapedrer/mestra d'oficis picapedrera i de mestre d'oficis picapedrer restaurador/mestra d'oficis picapedrera restauradora
Constitució de borses de la subescala, classe o categoria d'oficial picapedrer/oficiala picapedrera de 1a i de 2a i d'oficial picapedrer restaurador/oficiala picapedrera restauradora de 1a i de 2a
Constitució de borses de la subescala, classe o categoria de peó especialista picapedrer/picapedrera i de peó especialista picapedrer restaurador/picapedrera restauradora
JSP Page

25-04-2019 Novetats en matèria de normativa

El BOIB núm. 40, de 28 de març de 2019 publica l’acord del Ple de dia 18 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el Reglament de la Biblioteca de Cultura Artesana, i que ha entrat en vigor dia 23 d’abril de 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > VI. Cultura

Veure històric