Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Calendari de dies inhàbils

Els serveis de la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca són operatius les 24 hores de cada dia de l’any.

Es considera que la Seu té el domicili al terme municipal de Palma.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els establerts com a dies festius (art. 30.2 de la LPAC).

Podeu consultar el Decret 89/2023, d'1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 a l’efecte del còmput administratiu, així com la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de dia 11 d'octubre de 2023, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2024 en l’àmbit de les Illes Balears.

Calendari laboral

Calendari laboral