Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental
Tràmit d'informació pública d'Aprovació del projecte d' incorporació de varis trams entre la Urbanització de Son Cabaspre i el Refugi de Can Boi (Etapa 3) a la Ruta de Pedra en Sec
Tràmit d'informació pública d'Aprovació del projecte d'incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el Coll de Sa Gremola i la finca pública de Galatzó
Tràmit d'informació pública d'Aprovació de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei public dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d´ús de l'illa de Mallorca
Tercera convocatòria d'ajuts per a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Cèdula d'habitabilitat
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

04/07/2022 Nou Perfil de Contractant

El Consell de Mallorca ha dissenyat de bell nou l’apartat de la Seu Electrònica «Perfil de Contractant», com a espai que recopila tota la informació en matèria de contractació del Consell i dels organismes autònoms que en depenen.
A través d’aquest espai podeu, entre d’altres coses:

- Accedir als models de documents necessaris per presentar ofertes de contractes menors. 
- Consultar les ofertes de contractes menors que es publiquen en el tauler d’anuncis de cada entitat.
- Accedir a les licitacions dels òrgans de contractació del Consell i dels organismes autònoms que es publiquen a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

El podeu consultar en l’apartat Tramits i serveis > Perfil de Contractant.
 

Veure històric