Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Identificació, adreça i titular

La Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca es troba a: <https://seu.conselldemallorca.net>

La titularitat de la Seu electrònica correspon al Consell Insular de Mallorca, el qual assumeix, a través dels serveis designats amb aquesta finalitat, la responsabilitat de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta.