Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

El Consell Insular és la institució de govern de l'illa de Mallorca i n'exerceix el govern, l'administració i la representació. Gaudeix d'autonomia en la gestió dels seus interessos d'acord amb la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el que estableixen les lleis del Parlament.

Normes per les quals es regeix

 • Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
 • Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars
 • Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars
 • Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
 • Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per Acord del Ple de 12 d'abril de 2018

competències

Òrgans

 • La Presidència
 • Les Vicepresidències
 • El Ple
 • La Comissió de Govern
 • El Consell Executiu
 • Els departaments
 • Les comissions insulars
 • La Comissió Informativa General i de Comptes
 • La Junta de Portaveus
 • La Comissió de Transparència
 • Els grups polítics

Els organismes autònoms dependents

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA