CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

El Consell Insular és la institució de govern de l'illa de Mallorca i n'exerceix el govern, l'administració i la representació. Gaudeix d'autonomia en la gestió dels seus interessos d'acord amb la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el que estableixen les lleis del Parlament.

Normes per les quals es regeix

  • Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
  • Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars
  • Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars
  • Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
  • Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per Acord del Ple de 12 d'abril de 2018

competències

Òrgans

  • La Presidència
  • Les Vicepresidències
  • El Ple
  • La Comissió de Govern
  • El Consell Executiu
  • Els departaments
  • Les comissions insulars
  • La Comissió Informativa General i de Comptes
  • La Junta de Portaveus
  • Els grups polítics
  • La Comissió informativa sobre la Diada de Mallorca

Els organismes autònoms dependents

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA