Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària i urgent de dia 23 de desembre de 2019 ha aprovat el pressupost propi de la corporació; el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Defensa del Territori de Mallorca; i dels consorcis: Consorci Serra de Tramuntana, Consorci TIC Mallorca i Consorci Museu Marítim de Mallorca; així com l’estat de despeses i d’ingressos de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU; projecte de bases d’execució i plantilles de personal per a l’exercici 2020.
 

Pressupost 2020

Consell Insular de Mallorca

 • Organigrama
 • Departament de Presidència
 • Departament d'Hisenda i Funció Pública
 • Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
 • Departament de Turisme i Esports
 • Departament de Drets Socials
 • Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient
 • Departament de Mobilitat i Infraestructures
 • Departament de Territori
 • Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla estratègic de subvencions

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla estratègic de subvencions

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla estratègic de subvencions

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla estratègic de subvencions

Consorci TIC Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingresos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

Consorci Museu Marítim de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Memòria

Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU

 • Pressupost

Pressuposts d'altres anys

PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST 2021

PRESSUPOST 2019