Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

L'Agència de Defensa del Territori de Mallorca és un organisme autònom del Consell Insular de Mallorca que té la finalitat d'exercir les tasques d'inspecció, de restauració de la legalitat i de sanció en matèria d'urbanisme i de les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els convenis de delegació corresponents.

És un organisme autònom, de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, i amb capacitat d' actuació per complir les seves funcions.

L'Agència es regeix pels estatuts aprovats definitivament pel Ple del Consell de Mallorca el 8 de novembre de 2018.

Està adscrita al Departament de Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca.

Normes per les quals es regeix

 • Estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de delegació de funcions del Consell de Direcció en matèria de contractació, en favor del director gerent
 • Decret del president de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de 17 de juliol de 2023 de delegació de funcions al director gerent
 • Delegació de funcions en la presidència de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

Funcions

 • Les funcions principals de l'Agència són:

  • Exercir les competències del Consell de Mallorca en temes de disciplina urbanística, incloses:
  • La inspecció i la vigilància urbanística dels actes de transformació i ús del sòl, del vol o del subsòl.
  • La imposició de sancions a les persones responsables d'infraccions urbanístiques, així com ordenar la demolició de les obres o la restitució dels actes de transformació il·legalment executats i impedir els usos a què hagin donat lloc, en subrogació de les competències municipals i executar subsidiariament aquestes ordres.
  • La Impugnació o la sol·licitud la revisió d'ofici de les llicències i les autoritzacions contràries a la normativa urbanística que puguin ser atorgades pels ajuntaments.
  • Exercir les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de legalitat urbanística que els ajuntaments voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els convenis de delegació corresponents.
  • L'adopció de tot tipus de mesures provisionals i cautelars per protegir la legalitat urbanística a Mallorca i l'assessorament tècnic i jurídic als municipis.

Òrgans

 • El Consell de Direcció
 • La Presidència
 • La Direcció Gerència

El Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen

Consell Insular de Mallorca

Institut Mallorquí d'Afers Socials

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca