Perfil de contractant

Podeu consultar la informació sobre la contractació administrativa amb el Consell de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen. S’inclou la informació de les licitacions així com la informació institucional, organitzativa i de rellevància jurídica relacionada amb la matèria.


Normativa

  • Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
  • Reial decret 871/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
  • Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP)
  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic
  • Codi de Contractes del Sector Públic
  • Decret de la Presidència que aprova la Instrucció per a la gestió dels expedients de contractació menor d’obres (imports inferiors a 40.000,00 €, IVA exclòs) i subministraments i serveis (imports inferiors a 15.000 €, IVA exclòs)

Enllaços d’interès

 • Plataforma de Contractes del Sector Public
 • Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
 • Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
 • Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat
 • Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears

Models de documents

 • Model d’oferta per a contractes menors
 • Model de declaració responsable

Consell de Mallorca

 • Podeu fer el seguiment de totes les licitacions del Consell de Mallorca que es tramiten actualment i que s’han iniciat a partir de dia 9 de març de 2018. 

  La informació relativa a la licitació, l’adjudicació i la formalització dels contractes (documentació, avisos, requeriments, terminis, etc.) s’incorpora així com es va generant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 • Licitacions actives de l’entitat

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Podeu fer el seguiment de totes les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que es tramiten actualment i que s’han iniciat a partir de dia 9 de març de 2018.

  La informació relativa a la licitació, l’adjudicació i la formalització dels contractes (documentació, avisos, requeriments, terminis, etc.) s’incorpora així com es va generant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 • Licitacions actives de l’entitat

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Podeu fer el seguiment de totes les licitacions de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca que es tramiten actualment i que s’han iniciat a partir de dia 9 de març de 2018. 

  La informació relativa a la licitació, l’adjudicació i la formalització dels contractes (documentació, avisos, requeriments, terminis, etc.) s’incorpora així com es va generant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 • Licitacions actives de l’entitat

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Podeu fer el seguiment de totes les licitacions de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca que es tramiten actualment i que s’han iniciat a partir de dia 9 de març de 2018.

  La informació relativa a la licitació, l’adjudicació i la formalització dels contractes (documentació, avisos, requeriments, terminis, etc.) s’incorpora així com es va generant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 • Licitacions actives de l’entitat