Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 27 de desembre de 2023 ha aprovat definitivament el pressupost propi de la corporació; el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Defensa del Territori de Mallorca; el dels consorcis: Consorci Serra de Tramuntana, Consorci Museu Marítim de Mallorca i Consorci de Borses d’Allotjament Turístic; bases d’execució i plantilles de personal per a l’exercici 2024.

Pressupost 2024

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Departament Presidència
 • Departament d’Hisenda i Funció Pública
 • Departament de Cultura i Patrimoni
 • Departament de Turisme
 • Departament de Benestar Social
 • Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
 • Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures
 • Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
 • Ingressos
 • Bases d’execució
 • Annex d’inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Pressuposts d'exercicis anteriors

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST 2021

PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST 2019