Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Informació relativa al personal de la corporació

Consell de Mallorca

 • Relació de llocs de treball
 • Catàleg de funcions
 • Taules retributives de personal funcionari
 • Taules retributives de personal laboral general
 • Taules retributives de personal laboral de contractes SOIB-CCLL
 • Plantilla
 • Compatibilitats
 • Personal eventual
 • Oferta d'ocupació 2016
 • Oferta d'ocupació 2017
 • Oferta d'ocupació 2018
 • Oferta d'ocupació 2019
 • Oferta d'ocupació 2021
 • Pla d'ordenació de recursos humans

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Relació de llocs de treball
 • Catàleg de funcions
 • Plantilla
 • Compatibilitats
 • Oferta d'ocupació 2016
 • Oferta d'ocupació 2017
 • Oferta d'ocupació 2018
 • Oferta d'ocupació 2019
 • Oferta d'ocupació 2020
 • Oferta d'ocupació 2021
 • Instrucció 1/2021 d'establiment dels criteris generals per a l'ocupació temporal de llocs de feina de l'IMAS per mitjà de comissions de serveis

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Plantilla

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Relació llocs treball
 • Plantilla
 • Compatibilitats
 • Oferta d'ocupació 2017
 • Oferta d'ocupació 2019