Calendari de dies inhàbils

Els serveis de la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca són operatius les 24 hores de cada dia de l'any.

Es considera que la Seu té el domicili al terme municipal de Palma.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els establerts com a dies festius (art. 30.2 de la LPAC).

Podeu consultar el Decret 92/2019, de 13 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2020 a l'efecte del còmput de terminis administratius, així com la Resolució del conselller de Treball, Comerç i Indústria de dia 2 d'octrubre de 2019, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2020 en l'àmbit de les Illes Balears.

Calendari de la SEU-e