Calendari de dies inhàbils

Els serveis de la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca són operatius les 24 hores de cada dia de l'any.

Es considera que la Seu té el domicili al terme municipal de Palma.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els establerts com a dies festius (art. 30.2 de la LPAC).

Podeu consultar el Decret 53/2017, de 1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2018 a l'efecte del còmput de terminis administratius, així com la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de  10 d'octubre de 2017, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2018 en l'àmbit de les Illes Balears.

Calendari de la SEU-e